Unio-leiaren sin replikk:

Tid til forsking?

Tidsklemma i universitet- og høgskulesektoren er overdokumentert.

Publisert: 6. februar 2012

Ein ny rapport frå Arbeidsforskingsinstituttet har vist at gjennomsnittleg arbeidstid pr veke er 47,5 timar for alle stillingskategoriar. Statsråd Aasland nøyer seg med å kommentere at det då er status quo – det har ikkje blitt verre dei siste åra.

I tillegg har sektoren eit overforbruk av mellombels tilsetting, dobbelt så høgt som snittet i arbeidslivet.

Dagens Næringsliv har på leiarplass kritisert Unios forslag om at arbeidstilsynet bør granske tidspresset i universitets- og høgskulesektoren.

Det held ikkje å møte situasjonen med “la skure”, slik DN og andre vil. Unio jaktar verken på stoppeklokke eller stemplingsur. Og det er fleire dilemma i saka. På den eine sida skal forskarane ha akademisk autonomi, utan unødige inngrep i arbeidet sitt. På den andre sida skal dei ha rammevilkår som både gir rom både for undervisning som er forskingsbasert og for å drive forsking. Forskarane må skaffe tid sjølve. Og det ser ut til at både departement og institusjonar “budsjetterer” med slik innsats. Dette er svak personalpolitikk, og kan kome i strid med arbeidsmiljølova.

Dessutan er det dårleg kunnskapspolitikk. Dårlege vilkår for forskarane inneber dårlege kår for forskinga. Unio vil ha forbetringar for begge. Det vil gi meir og betre forsking.

Anders Folkestad
Unio-leiar

Arkiv