Unio er Norges største hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede.

368 000 medlemmer fordelt på 13 forbund.

Unio-leiaren sin replikk

Maritime næringar på grøn kurs?

Dei maritime næringane kan bli ei sterk drivkraft i og for det grøne skiftet. Det krev politisk vilje til å satse på brei front. Dei ulike tiltaka må vere effektive kvar for seg, men dei må også støtte opp om kvarandre. Dei må navigere mot same mål, og maskinkrafta må vere sterk nok.

Det aller viktigaste er at vi har maritime næringar, ikkje minst at vi har ein framtidsretta skipsfart med høg kvalitet. I praksis inneber det at vi har norske sjøfolk, på norske vilkår på norsk sokkel.

Les replikken