Kategoriarkiv: Høringer

Høring – endringer i statsansatteloven. Lovhjemmel for etablering av en registreringsordning for statsansattes økonomiske interesser mv.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sendte 29. juli 2020 på alminnelig høring, høringsnotat med forslag til [...]

Høring – Endringer i permitteringsregelverket

På bakgrunn av regjeringens forslag i Prop. 142 S (2019-2020), har Stortinget ved vedtak 9. [...]

Høring – endringer i diskrimineringsombudsloven og arbeidsmiljøloven

I del I av høringsnotatet fremmer Arbeids- og sosialdepartementet forslag om å gi Diskrimineringsnemnda myndighet [...]

Unio avviser forslag om å fjerne plikten til å gå av

– Vi går imot regjeringens forslag om å fjerne plikten til å gå av ved aldersgrensen [...]

Høring – NOU 2020:9 Blindsonen. Gransking av feilpraktiseringen av folketrygdlovens oppholdskrav ved reiser i EØS-området

Arbeids- og sosialdepartementet sendte NOU 2020:9 – Blindsonen. Gransking av feilpraktiseringen av folketrygdlovens oppholdskrav ved [...]

Høring – forslag til endringer i regelverket om arbeidsgiverregisteret og arbeidstakerregisteret (meldeplikt om frilansere mv.)

Arbeids- og sosialdepartementet sendte 25. juni 2020 på høring forslag til endringer i regelverket om [...]

Høring – forslag til forskrift om endring i forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2020

Kunnskapsdepartementet sendte 15. mai 2020 forslag til forskrift om endring i forskrift om tilbakebetaling av [...]

Høring – forlengelse av varigheten av koronaloven

Justis- og beredskapsdepartementet spør i høringsnotat av 1. april d.å. om høringsinstansenes syn på om [...]

Dette mener Unio om at koronaloven får lengre varighet

– For Unio er det viktig at vi så snart som mulig kan komme tilbake [...]

Høring – Rapport om særfinansiering av små humanistiske fag

Kunnskapsdepartementet sendte 7. november 2019 på høring rapporten Særfinansiering av utsatte humaniorafag. Rapport fra ekspertgruppe. [...]