Kategoriarkiv: Høringer

Forslag om styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten på likestillingsområdet

Barne- og likestillingsdepartementet sendte 4. juli 2018 et forslag om styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten [...]

Forslag fra utvalg om endring i stillingsstrukturen

Underdalutvalgets forslag til ny stillingsstruktur i universitets- og høyskolesektoren ble sendt på høring 27. juni [...]

Høring om ny forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning – forskriftfesting gradsbetegnelser

Kunnskapsdepartementet sendte 5. juli 2018 forslag om ny forskrift for høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) på [...]

Høring – NOU 2018: 6 Varsling – verdier og vern. Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet

Arbeids- og sosialdepartementet sendte 25. april 2018 “NOU 2018: 6 Varsling – verdier og vern, [...]

Personvernkommisjon – innspill til mandat

Regjeringen skal nedsette en personvernkommisjon som skal vurdere personvernets stilling i Norge. Justis- og beredskapsdepartementet [...]

Inkluderende fellesskap for barn og unge

Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet ønsker innspill på om ekspertgruppens kunnskapsgrunnlag og analyse oppleves dekkende for både [...]

Høring – forslag om å utvide kvotene ved 80 pst. uttak av foreldrepenger

Barne- og likestillingsdepartementet sendte 23. mai 2018 på høring forslag om å utvide kvotene ved [...]

Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte 9. februar 2018 ut rapporten “Desentralisering av oppgaver fra staten til [...]

Høring – utveksling av personopplysninger i forbindelse med bekjempelse av arbeidslivskriminalitet

I høringsnotatet, datert 9. mai 2018, foreslås en ny bestemmelse i personopplysningsloven som gir hjemmel [...]