Kategoriarkiv: Høringer

Høring – forslag om endringer i smittevernloven (portforbud)

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 8. januar 2021 i fellesskap med Helse- og omsorgsdepartementet på høring [...]

Konkurranse – ingen kvalitetsgaranti i helsesektoren

– Alle vil ha ein best mogeleg helse- og omsorgssektor. Somme trur visst at berre [...]

Høring – om straffansvar for lønnstyveri og økt strafferamme ved brudd på bestemmelser i arbeidsmiljøloven mv. og innføring av krav om at lønn skal betales via bank

Arbeids- og sosialdepartementet sendte 1. oktober 2020 på høring to høringsnotater med forslag til tiltak [...]

Høring – forslag til endringer i forvaltningsloven m.m. – større adgang til informasjonsdeling

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 2. september 2020 forslag til endringer i forvaltningsloven m.m. på høring. [...]

Høring – forslag til nasjonale retningslinjer for lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13

Universitetets- og høgskolerådet ved UHR-Lærerutdanning sendte 15. oktober 2020 forslag til nasjonale retningslinjer for lærerutdanning [...]

Høring – endringer i statsansatteloven. Lovhjemmel for etablering av en registreringsordning for statsansattes økonomiske interesser mv.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sendte 29. juli 2020 på alminnelig høring, høringsnotat med forslag til [...]

Høring – Endringer i permitteringsregelverket

På bakgrunn av regjeringens forslag i Prop. 142 S (2019-2020), har Stortinget ved vedtak 9. [...]

Høring – endringer i diskrimineringsombudsloven og arbeidsmiljøloven

I del I av høringsnotatet fremmer Arbeids- og sosialdepartementet forslag om å gi Diskrimineringsnemnda myndighet [...]

Unio avviser forslag om å fjerne plikten til å gå av

– Vi går imot regjeringens forslag om å fjerne plikten til å gå av ved aldersgrensen [...]

Høring – NOU 2020:9 Blindsonen. Gransking av feilpraktiseringen av folketrygdlovens oppholdskrav ved reiser i EØS-området

Arbeids- og sosialdepartementet sendte NOU 2020:9 – Blindsonen. Gransking av feilpraktiseringen av folketrygdlovens oppholdskrav ved [...]