Høring – NOU 2020: 13 Private aktører i velferdsstaten

Velferdstjenesteutvalget ble oppnevnt i 2018 for å kartlegge pengestrømmer i offentlige finansierte velferdstjenester. Utvalget leverte sin rapport, NOU 2020: 13 Private aktører i velferdsstaten, til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) den 1. desember 2020.

NFD sendte 4. desember rapporten på høring.

Les Unios høringssvar