Høring NOU 2020:16 Levekår i byer – gode lokalsamfunn for alle

Kunnskapsdepartementet (KD) og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sendte 3. februar 2021 NOU 2020:16 Levekår i byer – gode lokalsamfunn for alle på høring. By- og levekårsutvalget har utredet levekårs- og integreringsutfordringer i byområder, og har gitt en faktabasert situasjonsbeskrivelse om konsentrasjon av levekårsutfordringer i og rundt de store byene i Norge, og har drøftet konsekvenser av opphopning av levekårsutfordringer både på individ- og samfunnsnivå.

Utvalget ble oppnevnt den 26. oktober 2018, og ble ledet av statsforvalter Frank Jenssen. Utredningen ble overlevert kunnskaps- og integreringsministeren og kommunal- og moderniseringsministeren den 16. desember 2020.

Les Unios høringssvar