Kategoriarkiv: Høringer

Høring – forslag om å utvide kvotene ved 80 pst. uttak av foreldrepenger

Barne- og likestillingsdepartementet sendte 23. mai 2018 på høring forslag om å utvide kvotene ved [...]

Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte 9. februar 2018 ut rapporten “Desentralisering av oppgaver fra staten til [...]

Høring – utveksling av personopplysninger i forbindelse med bekjempelse av arbeidslivskriminalitet

I høringsnotatet, datert 9. mai 2018, foreslås en ny bestemmelse i personopplysningsloven som gir hjemmel [...]

Høring av NOU 2017: 17 På ein søndag?

NOU-en gjør rede for konsekvensene av å endre reguleringen av åpningstidene i varehandelen. Departementet ber [...]

Høring om endringer i arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid for beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet

Arbeids- og sosialdepartementet sendte 30. november 2017 forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid [...]

Høring om lovendring om Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Kunnskapsdepartementet sendte 17. november 2017 på høring forslag om endringer i universitets- og høyskoleloven § [...]