Regjeringens pensjonsforslag bør avvises

Unio og flere forbund deltar i pensjon-høring i Stortingets arbeids- og sosialkomité torsdag. Regjeringen har foreslått å fjerne plikten til å fratre ved aldersgrensen i yrker med særaldersgrense. – Forslaget bryter med pensjonsavtalen fra 2018. Den avtalen skulle gi også dem med særaldersgrense en god alderspensjon fra 67 år, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

 

Forslaget fra regjeringen betyr at plikten til å fratre stilling ved aldersgrensen oppheves når aldersgrensen for stillingen er 60, 63 eller 65 år.

Unio ber Stortingets arbeids- og sosialkomité innstille på å avvise forslaget.

200.000 ansatte har særaldersgrense. Rundt halvparten av dem står i et Unio-forbund. I Unio er de største gruppene med særaldersgrense sykepleiere, politi, fysioterapeuter og brannmenn. Den største yrkesgruppen er sykepleiere.

Klarer ikke å stå i jobb

– Den påståtte valgfriheten forslaget innebærer, vil på sikt uthules til en plikt til å fortsette – for å få en pensjon å leve av, mener Lill Sverresdatter Larsen. Foto: NSF

Regjeringen framstiller forslaget om å fjerne plikten til å gå av som en ubetinget fordel som utvider rettighetene for arbeidstakerne.

Men for de fleste handler ikke dette om valgfrihet.

– Når regjeringen fremstiller forslaget som en ubetinget fordel for ansatte, baseres det på at sykepleierne er i stand til å jobbe ut over aldersgrensen på 65 år. Situasjonen i dag er at de fleste sykepleiere ikke jobber til aldersgrensen. De går av ved 62. Mange blir uføre før dette, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund.

Mange vil tape

– Forslaget innebærer at særaldersgrensene avvikles, sier leder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund. Foto: PF

– De som vil tape på dette lovforslaget er alle de som ikke er fysisk og psykisk skikket til å jobbe etter oppfylt særaldersgrensenivå. Forpliktelsen til å ivareta disse vil bli sterkt svekket, sier leder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund.

Ettersom særaldersgrensene i politietaten i stor grad er
begrunnet i aldersgrenseloven § 2 bokstav b, vil en slik regelendring innebære et paradoks :

Regjeringen legger opp til at de ansatte som hovedregel skal ha rett til å stå i en stilling til de er 70 år selv om stillingen «stiller spesielle krav til fysiske eller psykiske egenskaper, som normalt blir sterkere svekket før fylte 70 år enn det en forsvarlig utføring av tjenesten tilsier».

Enorme belastninger

Det norske maskinistforbund organiserer heltidsbrannmenn i hele Norge. De har ansvar for brann og redningsaksjoner på land, på sjø, på norsk sokkel og i norske farvann.

– Brannmenn står i ekstreme fysiske belastninger over tid og alder er en risikofaktor, sier administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson i Dnmf.

– Der du og jeg rømmer og springer fra, løper brannmennene inn. Selv om du der og da ved fylte 60 år, er i fin form både fysisk og psykisk, skal ikke samfunnet kreve mer av deg i stillingen som brannmann. Brannmenn står i ekstreme fysiske belastninger over tid og alder er en  risikofaktor. Som samfunn skal vi ikke akseptere en forlenget tjeneste. Det skal ikke være et valg., sier administrerende direktør Hege- Merethe Bengtsson i Det norske maskinistforbund.

Særaldersgrensen er satt for å gjøre samfunnsoppdraget sikkert for alle.

Brudd på tidligere avtaler

2018-avtalen løste ikke tilpasningen til ny folketrygd for disse gruppene, spørsmålet ble utsatt. Likevel var partene enige om prosessen og rekkefølgen gjennom pensjonsavtalen og tilknyttede avtaler.

Med lovforslaget som nå ligger i arbeids- og sosialkomitéen bryter Regjeringen denne enigheten, i likhet med enigheten om å finne en omforent, helhetlig løsning gjennom forhandlinger.

Les forslaget her her – Prop. 138 L (2020-2021) Endringer i lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl. og lov om pensjonsordning for sykepleiere (fjerning av plikten til å fratre ved særaldersgrense)

Høringssvar fra Unio, LO og YS

Les mer om hvorfor forhandlingene om alderspensjon for dem som har særaldersgrense brøt sammen i januar 2020