Tema: Den nye IA-avtalen

I denne utgåva av Unio Perspektiv er hovudsaka den nye intensjonsavtalen om eit inkluderande arbeidsliv (IA-avtalen).

Avtalen har kome i stand gjennom krevjande forhandlingar i trepartssamarbeidet. Avtalen er underskriven av hovudorganisasjonane på arbeidstakarsida og arbeidsgjevarsida og av regjeringa, som også denne gongen har forplikta seg til å ikkje foreslå endringar i sjukelønnsordninga i avtaleperioden.

Her presenterer vi hovudtrekka i avtalen, og set søkelyset på vernetenesta og verneomboda sine roller og oppgåver.

 

Saker i denne utgaven:

Ny IA-avtale – sjukelønnsordninga vidareført

Det skal satsast tungt på førebygging og forbetring. Og ikkje minst: Dagens sjukelønnsordning er sikra.

Dette er IA-avtalen – mål og virkemidler

Den nye avtalen ble signert 18.12.2018, og avløser dermed den gjeldende avtalen fra 2014.

Arbeidsmiljøet – stort rom for førebygging og forbetring

Faktaboka 2018 viser eit betydeleg potensial når det gjeld førebygging og forbetring av arbeidsmiljøet på arbeidsplassane.

– Et godt arbeidsmiljø er nødvendig for god pasientbehandling

Årets verneombud, Finn W. Halvorsen, er ikke i tvil om at et godt arbeidsmiljø gir en bedre pasientbehandling.

Verneombudets rolle på arbeidsplassen

Arbeidsmiljøloven hjemler at alle arbeidsplasser skal ha verneombud.