Tema: IA-avtalen

I denne utgaven av Unio Perspektiv har vi valgt å fokusere på IA-avtalen. Vi kommer inn på historikken bak avtalen og forsøker å se veien videre.

De overordnede målene med IA-avtalen er å forbedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefraværet, og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. I tillegg skulle IA-avtalen øke yrkesdeltakelsen blant personer med nedsatt funksjonsevne, og forlenge yrkesaktiviteten blant eldre.

Siden 2001 har IA-avtalen blitt reforhandlet tre ganger, med enkelte justeringer, men stort sett med samme innhold. Den nåværende avtalen ble inngått i 2014, og utløper ved utgangen av 2018. Hvordan har det gått med de målene vi har satt oss, og hva må eventuelt endres med den nye avtalen?

Saker i denne utgaven:

Unio vil ha ny IA-avtale

Unio meiner at alle partar no må bruke resten av året til å forhandle fram ei fornying og forbetring av IA-avtalen.

Spelet om sjukelønna

90-talet var eit tiår for økonomiske innstrammingar. Både styresmakter og andre meinte at Noreg levde over evne.

Vi trenger en ny og forbedret IA-avtale

Den første «Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv» (populært kalt «IA-avtalen») ble inngått høsten 2001.

STAMI etterlyser arbeidsmiljø-perspektivet

– De fleste forbinder IA-avtalen med å redusere sykefravær. Etter mitt syn har arbeidsmiljø kommet i skyggen.

Rapport: Partsamarbed og forebyggende arbeidsmiljø

SINTEF har på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet utarbeidet rapporten «Partssamarbeid og forebyggende arbeidsmiljøarbeid».

Podkast: IA-avtalen – hva står på spill?

Partene i arbeidslivet og regjeringen skal bli enige om en ny IA-avtale. Vi gir deg historien bak og forteller hvorfor vi fikk en IA-avtale, hva den egentlig betyr, og hva som står på spill når avtalen nå skal forhandles om og fornyes. Arbeidsgiversiden ønsker kutt i sykelønna, vinner de fram?

Gjest: Anders Folkestad, programleder: Nora Sørensen.