Dette er IA-avtalen – mål og virkemidler

Avtalen om et inkluderende arbeidsliv ble signert første gang i 2001. Gjennom høsten 2018 har partene i arbeidslivet forhandlet om nok en fornying av avtalen. Den nye avtalen ble signert 18.12.2018, og avløser dermed den gjeldende avtalen fra 2014. Avtaleperioden er fire år, og går fra 1.1.2019 til 31.12.2022.

Publisert: 18. desember 2018

Parter i avtalen er regjeringen og hovedorganisasjonene på arbeidstakersiden (LO, Unio, YS og Akademikerne) og på arbeidsgiversiden (NHO, KS, Spekter og Virke). I tillegg er også staten som arbeidsgiver part ved kommunal- og arbeidsdepartementet.

Gjennom IA-avtalen er dagens sykelønnsordning videreført, og regjeringen forplikter seg til ikke å foreslå endringer i avtaleperioden, verken for arbeidstakere eller arbeidsgivere.

Mål

IA-avtalen skal skape et arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall og på denne måten bidra til å øke sysselsettingen.

Sykefravær: Sykefraværsprosenten skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018.

  • Flere sektorer, bransjer og virksomheter har et lavt sykefravær. I disse bransjene og virksomhetene vil det kunne være et mål i seg selv å opprettholde det lave fraværet og fokusere innsatsen på forebyggende arbeidsmiljøarbeid og på å redusere frafall fra arbeidslivet.

Frafall: Frafallet fra arbeidslivet skal reduseres.

  • Med frafall menes personer i yrkesaktiv alder som ikke kommer tilbake til arbeid etter fravær. Det er vanligvis langtidssykmeldte som går over på arbeidsavklaringspenger og etter hvert til uføretrygd, eller personer som går over til tidligpensjonering.

Virkemidler

IA-avtalen setter arbeidsplassen i sentrum. Satsing på forebyggende arbeidsmiljøarbeid skal prioriteres høyt og konkretiseres. Både ledere, tillitsvalgte og verneombud er avgjørende for innsats og resultater. Innsatsen når det gjelder opplæring og kunnskapsbasert arbeid intensiveres.

Det skal utvikles en web-portal som skal være en kanal for spredning av kunnskap og erfaringer, særlig rettet mot arbeidet på den enkelte arbeidsplass. Portalen skal knyttes til Arbeidstilsynets nettsider.

Organisering og ansvarsplassering følger i all hovedsak tidligere ordninger. NAVs arbeidslivssentra skal fortsatt være en viktig medspiller.

Denne IA-avtalen skal gjelde for hele arbeidslivet, ikke bare for virksomheter som etter tidligere avtaler har vært IA-bedrifter. Det betyr at den særskilte ordningen med utvidet rett til 24 dager egenmelding for IA-bedrifter faller bort. Avtalepartene oppfordrer til at avtaler med utvidet egenmelding videreføres eller at nye inngås.

Flere kjente virkemidler og prosedyrer knyttet til sykefraværsoppfølgingen beholdes eller videreutvikles.

En viktig nyvinning er å utvikle virkemidler for prioriterte bransjer og sektorer. Dette skal gjøres gjennom konkrete bransjeprogram, både fra offentlig og privat sektor. Bransjeprogrammene skal settes i gang andre kvartal i 2019.

Avtalen bygger på trepartssamarbeidet og på partssamarbeidet på arbeidsplassene. Dette er bærebjelker i inkluderingsarbeidet, og det understrekes at den norske arbeidslivsmodellen har gitt gode resultat for Norge.

Les avtalen om inkluderende arbeidsliv 2019–2022 (PDF)