Høring – endringer i diskrimineringsombudsloven og arbeidsmiljøloven

I del I av høringsnotatet fremmer Arbeids- og sosialdepartementet forslag om å gi Diskrimineringsnemnda myndighet til å avgjøre tvister om gjengjeldelse etter varsling i arbeidsmiljøloven. I del II fremmer Kulturdepartementet forslag til enkelte endringer i diskrimineringsombudsloven.

Les høringssvar fra Unio