Unio avviser forslag om å fjerne plikten til å gå av

– Vi går imot regjeringens forslag om å fjerne plikten til å gå av ved aldersgrensen for de som har særaldersgrense. Vi oppfatter forslaget som et forsøk på å unngå en helhetlig forhandlingsløsning om tilpasningen av pensjonssystemet for de som har særaldersgrensene og et forsøk på å styrke arbeidsgivers posisjon i framtidige forhandlinger, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

– I praksis innebærer forslaget en fjerning av særaldersgrensene, sier Unio-lederen.

Unio har sendt felles høringssvar sammen med LO og YS.

Organisasjonene mener regjeringens forslag om å fjerne fratredelsesplikten griper inn i en helhetlig løsning for hvordan pensjonen til de som har særaldersgrense skal tilpasses den nye folketrygden. Pensjonsavtalen av 3. mars 2018 fremforhandlet en løsning for alle med offentlig tjenestepensjon og alminnelig aldersgrense.

Regjeringen går fra enigheten

– Tilpasningen for de med særaldersgrense ble ikke løst i 2018. Det var likevel enighet om rekkefølgen for når ulike deler av særaldersgrense-problematikken skulle forhandles, sier Lied.

Regjeringen bryter nå denne enigheten om rekkefølgen.

– I ettertid har det endog kommet fram at regjeringen hadde bestemt seg for å foreslå å fjerne plikten før vi gikk til forhandlingsbordet for å forhandle en helhetlig løsning i februar 2020, sier Unio-lederen.

Mellom 30 og 40 prosent av de offentlig ansatte har lavere aldersgrense på grunn av stor belastning i jobben, eller fordi det stilles store sikkerhetskrav til arbeidet. I Unio er de største gruppene med særaldersgrense sykepleiere, politi, fysioterapeuter og maskinister.

Liten valgfrihet. Få tilrettelagte jobber

Regjeringen framstiller forslaget om å fjerne plikten til å gå av som en ubetinget fordel. Regjeringen mener den utvider rettighetene for arbeidstakerne.

– Det er for enkelt å fremstille det slik. For de fleste handler dette ikke om valgfrihet. Forslaget vil fremtvinge individuelle vurderinger av den enkeltes arbeidsevne og dermed gi flere uverdige avslutninger av yrkeslivet, sier Lied.

Høringen diskuterer heller ikke i særlig grad hvilke utfordringer og muligheter arbeidsgiverne har for å tilrettelegge for eldre arbeidstakere.

– Slik vi ser det, vil det være store utfordringer med å finne relevante og hensiktsmessige oppgaver for et større antall eldre arbeidstakere, sier Unio-lederen.

– I praksis innebærer forslaget en fjerning av særaldersgrensene, sier Unio-lederen.

Subsidiært forslag om utsettelse

Unio, LO og YS mener også at spørsmålet om pliktig avgang kan utsettes til partene finner en helhetlig løsning på hvordan pensjonen til de som har særaldersgrense skal tilpasses den nye folketrygden og den nye pensjonsavtalen av 2018. Organisasjonene gikk i forhandlingene langt i å foreslå tilpasninger som var godt tilpasset ny folketrygd, og utfordringene som følger av at levealdersjustering nå omfatter alle pensjonsordninger.

Organisasjonene skriver at alle parter er nødt til å finne omforente forhandlingsløsninger for yngre årskull fra og med 1963-kullet.

En utsettelse vil ikke få stor praktisk betydning den nærmeste tiden, da arbeidsgivere i sektorer med særalderstillinger allerede har utstrakt mulighet til å la ansatte som ønsker det, fortsette i stillingen ut over særaldersgrensen.

– Inntil partene har forhandlet fram en helhetlig løsning, bør det legges til rette for at den fleksibiliteten som ligger i dagens ordninger kan brukes, sier Ragnhild Lied.

 

Hele svaret på regjeringens lovforslag kan du lese her 

Arbeids- og sosialdepartementet sendte på høring forslag til endringer i alders­grenseloven og sykepleierpensjonsloven i juni i år.