Høring – forslag til endringer i forvaltningsloven m.m. – større adgang til informasjonsdeling

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 2. september 2020 forslag til endringer i forvaltningsloven m.m. på høring. Forslaget er delvis en oppfølging av utredningen til Forvaltningslovutvalget i NOU 2019: 5, og det går ut på å gi større adgang mellom forvaltningsorgan til deling av opplysninger som er omfattet av taushetsplikt.

Les Unios høringssvar