Kategoriarkiv: koronavirus

Forhøyet timesats på pensjonistlønn

Unio og de andre partene i KS-området er enige om en ny avtale om arbeid [...]

Høring om endringer i utdanningsstøtteregelverk som følge av endringer foreslått i Prop. 51 S (2021–2022)

Kunnskapsdepartementet sendte 14. januar 2022 på høring forslag til tre endringsforskrifter i utdanningsstøtteregelverket som følge [...]

Ny avtale om overtid i Oslo

Tidligere i uken ble det inngått en ny overtidsavtale i KS. Nå er en lignende [...]

Avtale om utvidet kompensasjon i forbindelse med koronapandemien

Unio har i dag inngått en avtale med KS om utvidet kompensasjon for ekstraarbeid under [...]

Helse-pensjonistene kan jobbe uten avkorting

Som en følge av koronapandemien er det i dag en unntaksregel som gjør det mulig [...]

Unio møtte koronakommisjonen

– Unio mener at bedre bemanning er det aller viktigste for å gjøre Norge bedre forberedt [...]

Høring av endringer i smittevernloven

Helse- og omsorgsdepartementet sendte 10. september 2021 på høring forslag om å forlenge hjemlene i [...]

Diskuterte Unios tillitsvalgtundersøkelse

Fafo har på oppdrag fra Unios koronautvalg for beredskap og krisehåndtering  gjort en undersøkelse blant [...]

Unios koronarapport lansert

Er vi beredt for neste krise ? Unio la frem sin rapport fra koronapandemien på [...]

Høring – NOU 2021: 6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien

Regjeringen oppnevnte 24. april 2020 Koronakommisjonen for å få en grundig og helhetlig gjennomgang og [...]