Ny avtale om overtid i Oslo

Tidligere i uken ble det inngått en ny overtidsavtale i KS. Nå er en lignende avtale på plass i Oslo kommune. Avtalen skal sikre høyere kompensasjon for overtidsarbeid som følge av koronapandemien.

Hensikten med avtalen er at det er behov for å mobilisere arbeidskraft for å sikre tilstrekkelig personell og nødvendige og forsvarlige tjenester under den pågående koronapandemien og tilhørende vaksinering.
Derfor har partene inngått avtalen om utvidet kompensasjon i forbindelse med koronapandemien. Leder for forhandlingsutvalget i Unio Oslo, Therese Thyness Fagerhaug, sier det var viktig å komme til enighet om en avtale som ivaretar ansatte i Oslo kommune like godt som ansatte i kommunene ellers.

– Det er bra at vi nå har fått på plass en avtale om økte satser for kompensasjon for overtidsarbeid for ansatte som utfører viktige tjenester som byens befolkning er avhengig av. Det var også på tide. Våre medlemmer har i snart to år stått på og mange har jobbet mer enn det man har fått lønn for, sier hun.

Avtalen gjelder for disse virksomhetene:

  • Utdanningsetaten
  • Barne- og familieetaten
  • Velferdsetaten
  • Helseetaten
  • Sykehjemsetaten
  • Bydelene

Partene kan avtale å utvide avtalen til å gjelde andre virksomheter, dersom utviklingen av pandemien innebærer et behov for en slik utvidelse.

Se hele avtalen her

Foreløpig ingen avtale for ledere

Partene har foreløpig ikke klart å komme til en ny avtale for ledere som er unntatt arbeidstidsbestemmelsene. Man er enige om å fortsette dialogen om avtalen i første halvdel av januar 2022, herunder om eventuell godtgjøring for ledere som er unntatt fra overtidsbestemmelsene.

Skal baseres på frivillighet

Arbeidsgiver skal etter denne avtalen så langt det lar seg gjøre bruke ansatte som ønsker å jobbe merarbeid/overtid. Partene understreker viktigheten av at ledere og tillitsvalgte har gode og åpne prosesser knyttet til bruk av avtalen, og at man sammen finner løsninger som kan ivareta både arbeidsgivers og arbeidstakers behov for forutsigbarhet.

Avtalens pkt. 2.3 regulerer forutsetninger for bruk av mer- og overtid.

Ansvarlig og hensynsfull bruk av avtalen

Det vises særlig til arbeidstidsordningen må være forsvarlig og at arbeidsgiver må ta hensyn til ansatte som trenger særlige tilpasninger, jf. aml. §§ 10-2 (1) og 10-6 (10).Innen 1. mars 2022 skal avtalen evalueres av partene lokalt. Da skal de helsemessige konsekvenser for de ansatte også være en del av evalueringen.
Erfaringer underveis med bruk av avtalen skal fortløpende følges opp. Selve avtalen gjelder til 30. april 2022.