Avtale om utvidet kompensasjon i forbindelse med koronapandemien

Unio har i dag inngått en avtale med KS om utvidet kompensasjon for ekstraarbeid under koronaen. Avtalen åpner for mer overtidsarbeid.

Avtalen gjelder fra i dag og ut april, og er signert de sentrale partene. Kommunene lokalt kan bruke avtalen ved behov.

Hovedpunkter i avtalen:

For arbeid utover full stilling, erstatter avtalen overtidstilleggene i hovedtariffavtalen med et tillegg på 200 prosent. For overtidsarbeid på helge- og høytidsdager er tillegget 300 prosent.

Deltidsansatte får samme satser hvis de har mer enn 20 timer samlet arbeidstid i løpet av en uke.

Ledere som er unntatt fra overtidsbestemmelsene får i avtalen inntil 20 ekstra fridager i 2022. Disse kan også tas ut som ekstra daglønner.

Avtalen åpner for utvidete rammer for overtid og samlet arbeidstid ut over hovedreglene i arbeidsmiljøloven.

Undervisningspersonell får dobbel timelønn hvis de tar ekstra undervisning (vikartimer) som følge av koronarelatert fravær, eller gjør ekstra annet elevrettet arbeid, som økt inspeksjon eller særskilt oppfølging av enkeltelever.

Avtalen finner du her