Høring – NOU 2021: 6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien

Regjeringen oppnevnte 24. april 2020 Koronakommisjonen for å få en grundig og helhetlig gjennomgang og evaluering av myndighetenes håndtering av pandemien. Kommisjonen avga sin rapport til statsministeren 14. april 2021. Justis- og beredskapsdepartementet sendte 3. mai 2021 Koronakommisjonens rapport på høring.

Les Unios høringssvar