Godt arbeidsmiljø er viktig for barna

Anne Saksvik Buhaug er enhetsleder for Brøset barnehage. Foto: Unio / Hedvig Bjørgum

For Brøset barnehage ble måten de ansatte møtte hverandre på viktig for arbeidsmiljøet. Da Trondheimsbarnehagen startet jobben med å utvikle hverandre, var det mange spørsmål de måtte stille seg.

Publisert: 10. mai 2023

Av Hedvig Bjørgum

– Hva er grunnen til at du velger å gå på jobb hver dag? Hva er bra, og hva er vanskelig? Hva trenger du i hverdagen din, og hvordan skal vi få det til? Hva kan hver og en av oss bidra med for hverandre?

Og til tross for at mange synes det er åpenbart, er det nødvendig å sette ord på det, ifølge Anne Saksvik Buhaug, som leder barnehagen:

– Slik fikk vi mye innsikt i alle ansattes indre motivasjon og trivsel på jobb. Den innsikten la grunnlaget for å starte på en grundig jobb med arbeidsmiljøet. En jobb som må opprettholdes.

Fra fravær til nærvær

Rundt 2016/ 2017 var sykefraværet i Brøset barnehage, da det var på sitt høyeste, 22 prosent.

– Sykefraværet har falt med rundt to prosentpoeng i året, konstaterer Saksvik Buhaug.

– I fjor var det flere måneder da det totale fraværet var under 3 prosent. Vi ser jo at fraværet svinger, men det gledelige er jo at det går nedover på årsbasis.

Årsgjennomsnittet for legemeldt sykefravær i Norge var 9,9 prosent i 2022. (Kilde: SSB via KS.)

Praksisforskning

– Du kan si vi driver med praksisforskning. Vi er ganske gode på å prøve ut ting og ikke gi oss, selv om det kan butte litt. Da prøver vi å finne ut hva som skjedde, hva som ikke fungerer når vi prøver noe og hva som kan gjøres bedre. Vi er nok gode på å tenke på «rom for forbedring» og i den sammenhengen er vi ikke redde for å be andre aktører om hjelp. Et eksempel er kollektive kompetanseløft for hele personalet, som for eksempel «Barnehagemiljø og krenkelser» ved Høyskolen Innlandet og samarbeidet vi har med utdanningsinstitusjonen Dronning Mauds Minne, via regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage (Rekom), sier Buhaug.

Alle i barnehagen som medspillere

Da Trondheim kommune skulle tilby full barnehagedekning på begynnelsen av 2000-tallet, ble blant andre Brøset barnehage opprettet. Den ble organisert med basedrift, og det utfordret måten å drive barnehage på.

Brøset barnehage åpnet dørene i 2006. Foto: Unio / Hedvig Bjørgum

Barnehager kan ha en krevende driftsform, med basestasjoner, store team og mange som skal involveres rundt alle barna. Hvis ikke de ansatte klarer å håndtere egne situasjoner, fysisk og mentalt, så vil de få utfordringer med å klare oppdraget sitt.

– I etterkant ser vi at det var åpenbart at det utfordret måten å drive barnehage på. Vi hadde behov for å jobbe på en annen måte. Vi var en barnehage med skyhøyt sykefravær. Også før 2014 var det gjort mye bra for å forebygge, men så var det om å gjøre å ta tak i det som fungerte. Men sykefraværet oppstår jo også som en funksjon av arbeidsmiljøet, reflekterer Anne Saksvik Buhaug.

Og nettopp refleksjon ble et lite mantra i Brøset barnehage.

– Vi holder på med utvikling av ledelse og av pedagogisk ledelse. Reflekterende kultur har vi jobbet masse med. Vi har blitt så åpne nå, at vi får god tilgang på ansattes refleksjoner også. Vi prøver hele tiden å manøvrere oss – gjennom dialog og samarbeid – til handling for å skape forandring. Vi vil hele tiden fokusere på å skape bedre kvalitet, og hele målet er at vi skal være bedre for barna. De merker jo godt når vi har det bra på jobb og opplever mestring i faget, sier barnehagelederen.

Større verktøykasse

Brøset barnehage har både søkt støtte i eksisterende forskning om arbeidsmiljø, i IA-bransjeprogrammet for barnehager og i Rekom. Barnehagen utvikler de ansattes kompetanseløft sammen med fagfolk og har jobbet med refleksjon som væremåte. Nå er temaet ledelse og ledelse av pedagogiske prosesser med barna.

Tillitsvalgte Marlene Grande Bakken, som har lang fartstid i barnehagen, sier det har vært en oppvåkning for de ansatte også.

Marlene Grande Bakken. Foto: Unio / Hedvig Bjørgum

– Det har vært en ny giv for både ansatte og tillitsvalgtarbeidet. Vi ser litt større på ting nå. Vi har blitt bedre på å ta perspektiver. Hvis jeg skal snakke for alle, tror jeg at folk har opplevd at de har større påvirkning på egen arbeidsdag enn de hadde tenkt på at de har. De har mer å medvirke på, på sitt arbeidssted. Folk opplever en tillit innad i organisasjonen, at de har en større stemme inn i sitt eget arbeidsmiljø og opp mot sine egne arbeidsoppgaver. Vi har utviklet oss sammen og forstår mer av hva partssamarbeid er, og hvor stor betydning det har. Vi har fått en dypere forståelse for det vi har, når vi har gjort det sammen, over tid, sier tillitsvalgte Marlene Grande Bakken, som også er barnehagelærer.

Hun ser at arbeidet med IA, medvirkning, relasjoner og fagfellesskap har løftet mange:

– Jeg tror alle sammen kjenner på at deres kompetanse er veldig viktig for fellesskapet. Det er viktig for medarbeiderne at jeg er på jobb. Hvis jeg ikke er her, mangler de nettopp min kompetanse. Vi har jobbet mye med tilliten til hverandre. Det er viktig for dem at jeg kommer. Og hvis jeg har noe på hjertet, så vet jeg at jeg har noen å gå til, som vil gi meg støtte og som kan utfordre. Jeg tror vi har blitt en helsefremmende arbeidsplass. Vi har synkende sykefravær, nettopp fordi vi gjør mange gode grep med medvirkning, faglig utvikling og arbeidsmiljø. Tiltak som gjør at vi ansatte ønsker å være her.

Relasjonelt mot

Enhetsleder Anne Saksvik Buhaug peker på at det krever relasjonelt mot og klokskap, skal en få til gode samarbeid mellom mennesker og for mennesker.

– Jeg er fornøyd fordi ansatte her også kommer med sine svakheter, legger dem på bordet, strever, men kommer på jobb likevel. De tåler å bli korrigert og korrigerer hverandre. Våre ansatte viser vilje og kraft og et ønske om å gjøre en god jobb. Og det ser jeg. Jeg føler det også. Opplevelsen min er at alle har et ønske om å gjøre en best mulig jobb for barna når de kommer på jobb hver dag.

– Det er ferskvare det vi holder på med, og vi må hele tiden holde viktige temaer varme. Vi må gå foran og tørre å spørre og våge å stå i utfordringer over tid, legger hun til.

Arbeidsmiljø på heltid

Lene Stjern er avdelingsleder i Brøset barnehage og jobber sammen med Anne for at alle de ansatte skal få til å gjøre en best mulig jobb for barna.

Lene Stjern. Foto: Unio / Hedvig Bjørgum

– Vi har lært mye av å gjøre arbeidsmiljø til en heltidsbeskjeftigelse. Det er vårt arbeidsmiljø og det må vi jobbe med hver dag. Vi jobber med det hele tiden, arbeidsmiljøarbeid er ferskvare, sier Lene Stjern.

De kommer nettopp fra et møte om det neste barnehage-opptaket.

– I løpet av det møtet har vi vært gjennom lederperspektivet, ansattperspektivet, foreldreperspektivet, barnas perspektiv og arbeidsmiljøets perspektiv på opptaket. Målet er å finne gode løsninger sammen, sier barnehagelederen.

 

Hele laget skaper resultatene

Så hva er de mest fornøyde med å ha fått til, bortsett fra et veldig mye høyere jobb-nærvær?

Hva skal jeg si da? spør barnehageleder Anne Saksvik Buhaug og svarer raskt:

– Vi har jo ikke bare solskinnsdager her hos oss heller. Vi får til det med hele laget, da – at laget i vår barnehage er interessert og vil samarbeide i stor grad. Tilbakemeldingene er at de ansatte føler de har en meningsfull jobb, og at de vil videreutvikle faget sammen. Jeg som leder har jo et litt fremoverlent, innovativt blikk på barnehagefeltet. Jeg sier ikke nei til noe nytt, jeg synes kanskje heller vi skal prøve, hvis noen kommer på noe nytt som kanskje viser seg å være lurt er det jo verd det. Både for barna og ansatte.

– Vi skal jo være med på å videreutvikle demokratiet, vi. Og det skal vi gjøre gjennom det vi gir barna, hele laget. Da må også arbeidsfellesskapet være preget av gode og åpne demokratiske prosesser.

Vi er ikke unntaket som har nok folk på jobb alltid, men vi prøver heller å løse hverdagen sammen og å ansvarliggjøre hele laget. Det handler om tillit, og å la folk blomstre.

Brøset barnehage i Trondheim. Foto: Unio / Hedvig Bjørgum