Arbeidsmiljø i et kjønnsperspektiv

Kvinner har høyere sykefravær enn menn, de blir oftere uføretrygdet og pensjonerer seg tidligere. Vi vet ikke nok om hvorfor det er slik.

Publisert: 23. mars 2022

Av Eli-Karin Flagtvedt
Foto: Unio / Helene Moe Slinning

I Norge er yrkesdeltakelsen blant kvinner nesten like høy som blant menn, men kvinner jobber oftere deltid, og arbeidsmarkedet er sterkt kjønnsdelt. Kvinner jobber i langt større grad enn menn i offentlig sektor, som i helse- og omsorgssektoren og i undervisningssektoren. Det kjønnssegregerte arbeidsmarkedet har betydning for lønn, makt og innflytelse på arbeidsplassen.

Lite forskning på feltet

Selv om det er forsket en del på kvinners sykefravær, har forskningen i liten grad sett på om det er forhold på arbeidsplassen som kan være årsaken. Derfor har vi lite kunnskap om betydningen av det kjønnsdelte arbeidsmarkedet på arbeidsmiljø og HMS-arbeid. Men vi vet gjennom ulike arbeidsmiljøundersøkelser at ansatte innenfor skole-, helse- og omsorgssektoren er særlig utsatt for HMS-utfordringer i møtet med elever, brukere og pasienter. I en undersøkelse Respons Analyse gjorde for Utdanningsforbundet i 2019 svarte 35 prosent av lærerne på barnetrinnet at de har vært utsatt for vold det siste året. Undersøkelser viser at helsesektoren er den sektoren der vold og trusler er mest utbredt. Lav jobbkontroll, høye jobbkrav og emosjonelle jobbkrav er noen faktorer som går igjen når vi ser på arbeidsmiljøet i disse sektorene.

På oppdrag fra Unio har forskningsstiftelsen Fafo undersøkt om det er forskjeller i arbeidsmiljøutfordringer og HMS-arbeid i kvinnedominerte og mannsdominerte virksomheter i kommunal sektor. Rapporten tar for seg to norske kommuner, og gir dermed ikke et representativt bilde. Forskernes funn er likevel i tråd med andre levekårsanalyser, og viser at det er mer press og mindre kontroll i helse- og omsorgstjenestene enn i andre yrker.

Se også:
Hvorfor er sykefraværet høyest i kvinneyrkene i offentlig sektor?

På bakgrunn av forskning som viser hvordan ulike arbeidsmiljøutfordringer særlig omfatter kvinnedominerte yrkesgrupper i kommunal sektor, hevder forskerne at kommunale virksomheter har en oppsamling av risikofaktorer som blant annet skyldes arbeidets art og brukergrupper.

Systematiske forskjeller mellom kvinnedominerte og mannsdominerte sektorer

Undersøkelsen i de to kommunene finner systematiske forskjeller i arbeidsmiljøet i den mannsdominerte tekniske sektoren på den ene siden, og de kvinnedominerte sektorene helse, omsorg og undervisning på den andre siden. Det omfatter tilgangen på utstyr, graden av heltid versus deltid, lederspenn, faste stillinger versus utstrakt bruk at vikariater og synlige skader (uhell) versus usynlige skader (slitasje). En vesentlig forskjell var også at mannsdominert sektor var mer knyttet til ting, der oppgavene kunne defineres klarere, der avviksregistrering var enklere, der det var indirekte kontakt med brukerne, mens kvinnedominert sektor handlet om relasjonelt arbeid; kontakt med og behandling av mennesker, krevende avviksregistrering m.m.

Lav bevissthet om kjønnsperspektivet i HMS-arbeidet

Selv om forskjellene mellom kvinnedominerte og mannsdominerte yrker i kommunene er velkjente, er det lite bevissthet rundt dette i kommunenes HMS-arbeid, ifølge svarene i de to kommunene. Dermed er det også lite sektorspesifikk tilpasning av arbeidsmiljøet. Ifølge forskerne i Fafos rapport er det derfor viktig å se nærmere på hvilke arbeidsmiljøutfordringer som får oppmerksomhet og hvilke argumenter som får plass i diskusjonen.

Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet forklarer forskjeller i arbeidsrelaterte helseplager

Rapporten konkluderer med at det kjønnsdelte arbeidsmarkedet fremstår som en sentral forklaring på kjønnsforskjeller i arbeidsrelaterte helseplager. Selv om det ikke forklarer alt, viser forskerne til at begrensede ressurser og møter/kontakt med brukere ser ut til å innebære særlige belastninger. Dette er belastninger som kan knyttes til spesifikke yrker, og som dermed også rammer menn i de samme yrkene. Det er altså yrke, og ikke kjønn, som forklarer forskjellene.

Lanseres 30. mars

Fafo-rapporten «Kjønnsperspektiv på arbeidsmiljøutfordringer og HMS-arbeid i kommunal sektor» er forfattet av Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen.

Onsdag 30. mars 2022 kl. 08.30–09.45 arrangerer forskningsstiftelsen Fafo seminar om psykososialt arbeidsmiljø. Frokostseminaret gjennomføres i samarbeid med Unio og LO. Rapporten offentliggjøres på seminardagen, og vil da kunne fritt lastes ned.