– Nordisk fagbevegelse bør ta en lederrolle overfor EU

Nyvalgt visegeneralsekretær i ETUC, Per Hilmersson. Han og svenske TCO har i lang tid samarbeidet tett med Unio. Foto: TCO

Med ståsted i og erfaring fra svensk fagbevegelse, er Per Hilmersson opptatt av at europeisk fagbevegelse fortsetter å være aktiv på EU-nivå, for å ta opp problemer man ser i mange medlemsland: Usikre jobber, lave lønninger og dårlige arbeidsvilkår for store grupper på arbeidsmarkedet.

Publisert: 31. mai 2019

Av André Oktay Dahl

Og ikke minst at den europeiske fagbevegelsen må stå opp for den faglige grunnideen om at alle har lik verdi, og verne om demokratiske grunnprinsipper.

Nå er Per Hilmersson, eller Pelle som han helst blir kalt, nylig blitt valgt til ny visegeneralsekretær i den europeiske fagbevegelsen, ETUC – European Trade Union Confederation – på den store ETUC-kongressen i Wien i mai.

– Gjennom en styrket, europeisk sosial dialog må vi fortsette å finne løsninger sammen med arbeidsgiversiden. Dette må kombineres med å styrke de nasjonale fagforeningene og den nasjonale dialogen med arbeidsgiversiden. ETUC har en viktig rolle å spille når det gjelder å dele erfaringer og ekspertise fra de ulike landene, påpeker den kommende visegeneralsekretæren.

Nært samarbeid med Unio

«Et EU der populistiske, nasjonalistiske og rasistiske partier får for stor innflytelse kommer ikke til å overleve», skrev Per Hilmersson på bloggen til svenske Tjenestemennenes hovedorganisasjon (TCO) i fjor. Før valget til nytt Europaparlament i mai har ikke hans bekymring vært mindre. I flere land, som for eksempel Ungarn og Polen, er både demokratiet og fagbevegelsen under press.

Hilmersson er opptatt av at økte forskjeller skaper grobunn for sosial uro og økt oppslutning om anti-demokratiske populister både i Europa og Norden. Fagbevegelsens rolle må styrkes, både nasjonalt og på europeisk nivå.

Han og svenske TCO har i lang tid samarbeidet tett med Unio. Ikke minst står en sammen om å bekjempe fremmedfiendtlighet og negativ nasjonalisme gjennom å verne om den nordiske modellen, hvor man forhandler mellom sterke parter i arbeidslivet.

– Trenger jobber med kvalitet

Hilmersson ser for seg at styret i den europeiske fagbevegelsen i større grad enn i dag bør drive politiske og åpne diskusjoner, for sammen å kunne gjøre de rette strategiske valgene.

– Fagbevegelsen og ETUC spiller en nøkkelrolle for å skape flere kvalitetsarbeidsplasser, som gir en lønn å leve av, reduserer de sosiale forskjellene og urettferdigheten på det felles europeiske arbeidsmarkedet. Involvering av fagforeningene og samarbeid med arbeidsgiversiden er forutsetninger for å sikre en vekst som er bærekraftig, sosialt så vel som klimamessig, sier Hilmersson.

– Unios og TCOs kamp for å verne om den nordiske modellen består jo også i å kjempe mot at EU skal vedta direktiver om for eksempel minimumslønn, som vil kunne hjelpe arbeidstakere i fattigere medlemsland med lav organisasjonsgrad. Risikerer ikke vi at vi går høyrepopulistenes ærend overfor EU?, spør vi.

– Vi må være tydelige på hva som skal være EUs rolle i disse spørsmålene. Arbeidsmarkedsspørsmål og sosialpolitikk er i all hovedsak medlemsstatenes ansvar. EU skal ikke drive lønnspolitikk, men kan vedta lovgivning i visse spørsmål som handler om arbeidsmiljø, arbeidsvilkår og ikke-diskriminering. Og da skal det i tilfelle være minimumsregler, repliserer Hilmersson.

– EU skal ikke underminere avtalemodellene for arbeidslivet

Den nye visegeneralsekretæren i ETUC understreker også at det selvfølgelig skal være mulig å gjennomføre dette gjennom kollektive avtaler.
– EU skal selvfølgelig ikke skape regler eller system som underminerer våre nordiske avtalemodeller for arbeidslivet. Det har vi heldigvis lyktes med så langt, gjennom aktivt og konstruktivt påvirkningsarbeid, sier Hilmersson, med henvisning til arbeidet som både nordisk fagbevegelse og andre har nedlagt overfor EU.

Han sier det er viktig å være klar på hva som er EUs rolle – og hva som ikke er det.

– Det er risikabelt å skape for høye forventinger til hva EU kan få til, uttaler han, og henviser til prosessen rundt den såkalte sosiale pilaren.

Den sosiale pilaren

Den sosiale pilaren inneholder 20 prinsipper, som fremfor alt medlemsstatene selv skal etterleve når de utformer sin egen arbeidsmarkeds- og sosialpolitikk. Den er ikke rettslig bindende, og overfører ikke i seg selv mer makt til EU. EU-borgerne kan ikke påberope seg disse prinsippene ved eksempelvis domstolsbehandling.

– Den sosiale pilaren har fått mye oppmerksomhet, men det er medlemslandene som må levere. Men EU kan selvfølgelig hjelpe til, gjennom benchmarking, medfinansiering og til en viss grad også lovgivning, poengterer Hilmersson.

ACER og EØS

– EØS-avtalen gir Norge tilgang til EUs indre marked, og gir oss et hjemmemarked for å selge våre produkter og tjenester til 500 millioner mennesker. Motstanden mot avtalen er økende innad i fagbevegelsen, noe debattene om det nye europeiske arbeidstilsynet (ELA) og EUs europeiske energibyrå (ACER) synliggjorde. Hva er ditt budskap til tillitsvalgte og andre som er bekymret for utviklingen av EU?

– EUs indre marked er ekstremt viktig, både for Norge og Sverige. For Sveriges del utgjør eksporten 50 prosent av vårt bruttonasjonalprodukt. Og 70 prosent av denne eksporten går til EUs indre marked, er Hilmersson innledende kommentar til spørsmålet. Han fortsetter:

– Det som er bekymringsfullt er at det er flere sektorer hvor utviklingen preges av urettferdig konkurranse, der useriøse aktører hverken følger nasjonale regler eller EU-regler, for å tjene penger på uforsvarlig vis. Konkurransen i det indre markedet bør bygge på kunnskap og kompetanse, ikke lave lønninger og dårlige arbeidsvilkår. Det er viktig at EU setter opp tydelige grunnrettigheter og beskyttelse for alle arbeidstakere i EU-området.

– Bør ta en lederrolle overfor EU

– Nordisk fagbevegelse jobber i disse dager med å utvikle en felles strategi for vårt Europa-arbeid. Hva bør en slik strategi inkludere, slik at vi både verner om vår avtale-modell og samtidig bygger opp om et mer sosialt Europa?

– Finanskrisen har vist at det er land med utviklede og sterke system for arbeidslivets parter og et godt sosialt sikkerhetsnett som har greid seg best. Og at det er viktig at man hindrer urettferdig konkurranse og sosial dumping. Den nordiske fagbevegelsen har et viktig budskap å komme med i disse tider. Vi bør ta ledertrøyen når det gjelder å vise veien frem for EU. Og for å bekjempe populistiske, nasjonalistiske og rasistiske krefter, fastslår Hilmersson.

Han mener en med jevne mellomrom bør gjennomføre denne typen analysearbeid.

– Jeg ser dette som en mulighet til å diskutere hvilket EU vi ønsker oss, og hvordan vi kan sikre våre egne kollektivavtaler, på et tidspunkt som er avgjørende i EUs historie, sier Per Hilmersson, ny visegeneralsekretær i ETUC, der Unio er medlem.