– Uføre må kompenseres fullt ut

Uføre som går over på alderspensjon må kompenseres fullt ut for levealdersjusteringen, mener Unio.

– Det er avgjørende for at de uføre skal få en anstendig pensjon, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Flertallet i Pensjonsutvalget går inn for at de uføre kompenseres for halvparten til to tredeler av levealdersjusteringen.

– Det er ikke godt nok. Uføre kan jo ikke stå lenger i arbeid og på den måten kompensere for levealdersjusteringen som de yrkesaktive, sier Lied.

Stortingsmelding til våren

Unio har avgitt høringssvar til NOU 2022: 7 Et forbedret pensjonssystem. Det er ventet en stortingsmelding til våren som kan legge grunnlaget for et bredt forlik om endringene i folketrygden (Pensjonsreformen) som ble innført fra 2011. Utvalget foreslår at aldersgrensene i pensjonssystemet justeres opp med økende levealder. Unio støtter, etter en helhetsvurdering, dette forslaget som kalles «normert pensjonsalder». Det innebærer blant annet at tidligst mulige avgang etter hvert vil øke fra dagens 62 år, at overgangen fra uførepensjon til alderspensjon øker med økende levealder fra 67 år og at tidligste mulighet til å ta ut minstepensjon øker med økende levealder fra dagens 67 år.

– Det er viktig at arbeidslivet legges til rette slik at flest mulig klarer å stå lenger i arbeid og dermed kan få en god pensjon. Å kjempe for å beholde muligheten til å gå av ved 62 år ville være det samme som å invitere stadig flere til å bli minstepensjonister, sier Unio-lederen.

Evalueres

Oppgaven med å gjøre arbeidslivet og arbeidsmiljøet så godt at alle klarer å stå lenger i arbeid er en av de viktigste oppgavene vi står overfor framover.

– Det er derfor viktig at reformen evalueres hvert tiende år slik utvalget foreslår, de sosiale utslagene av levealdersjusteringen må vi følge meget nøye med på. Det er også viktig at et system med særaldersgrenser fortsetter, dette er nettopp en måte å sikre ansatte i særlig utsatte yrker en god pensjon selv om de går av noe tidligere enn andre arbeidstakere, sier Ragnhild Lied.