Unios krav til revidert nasjonalbudsjett 2022

Hovedorganisasjonen Unio peker på utdanning, helse og omsorg som viktige satsingsområder, samtidig som forskning, forebygging og bærekraft må styrkes i Revidert nasjonalbudsjett.

Forslag til revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram av regjeringen 12. mai og ligger nå til behandling i Stortinget.

Utdanning, helse og omsorg

Pandemien har synliggjort at dagens bemanning i velferdstjenestene ikke er god nok.

– Regjeringen må presentere en plan for hvordan vi sikrer nok kvalifisert arbeidskraft med høyere utdanning til å levere et godt utdannings- og helsetilbud til befolkningen, sier sjeføkonom Erik Orskaug. Han legger til at lønn er en viktig faktor her.

Forebygging

Forebygging reduserer behovet for dyrere behandling og reduserer de samfunnsøkonomiske kostnadene av frafall og utstøting, og er derfor en bedre samfunnsøkonomisk prioritering.

Sjeføkonom i Unio Erik Orskaug.

– Pandemien har svekket det forebyggende arbeidet. Det er et stort etterslep i behandlingen av mange pasienter og brukere. Budsjettene har foreløpig ikke tatt høyde for dette. Elever og studenter er hardt rammet. Regjeringen må presentere en plan for hvordan tapt læring og økt uhelse for elever og studenter pga. pandemien kan hentes inn, sier Orskaug.

Forskning, bærekraft, omstilling og klima

Hovedorganisasjonen Unio viser også til at dersom vi skal klare å halvere CO-utslippene, må det bli dyrere å forurense. Usosiale fordelingsvirkninger av økte miljøavgifter og økte strømpriser må kompenseres.

Forskning og høyere utdanning er en sentral forutsetning for at vi skal kunne løse samfunnets innovasjons- og omstillingsbehov, ikke minst knyttet til det grønne skiftet.

– Grunnbevilgningen til UH-sektoren må økes, ikke svekkes ytterligere, sier Orskaug.

Her kan du lese Unios krav til revidert statsbudsjett 2022