Unios overordnede budsjettkrav 2023

I stramme økonomiske tider er det særlig viktig å sikre velferden og kjernetjenestene i offentlig sektor. De kraftige omstillingene som følger av det grønne skiftet, gjør det også viktig å styrke forskningen. Dette er hovedbudskapet i Unios kommentarer til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023. Unios budsjettbrev ble sendt Stortinget i dag.

Utdanning, helse og omsorg

Kommuner, sykehus, universiteter og høyskoler, forskning og politi skal ta en del av inndekningen i et stramt budsjett for 2023. Velferden skjermes ikke.

Kjernetjenestene utdanning, helse og omsorg i kommunene må stramme inn.

– Dette kommer på toppen av en knapp bemanningssituasjon i grunnleggende velferdstjenester som helse, omsorg og utdanning allerede før pandemien, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Mye tyder i tillegg på at regjeringen er for optimistisk i sine økonomiske anslag.

Økt prisvekst i år, og sannsynligvis til neste år også, vil redusere verdien av alle budsjettbevilgningene.

– Regjeringen må presentere en plan for hvordan vi sikrer nok kvalifisert arbeidskraft med høyere utdanning til å levere et godt utdannings- og helsetilbud til befolkningen. Utfordringene med å rekruttere og beholde må tas på alvor. Økt lønn til utdanningsgruppene i offentlig sektor er en del av løsningen, sier Lied.

Her kan du lese Unios budsjettbrev

Pandemien har svekket det forebyggende arbeidet, påpeker Unio-leder Ragnhild Lied.

Forebygging

Forebygging taper ofte budsjettkampen selv om det kan redusere behovet for dyrere behandling og redusere de samfunnsøkonomiske kostnadene av frafall og utstøting.

– Pandemien har svekket det forebyggende arbeidet. Elever og studenter er hardt rammet. Regjeringen må presentere en plan for hvordan tapt læring og økt uhelse for elever og studenter på grunn av pandemien kan hentes inn, sier Unio-lederen.

Folkehelse, rehabilitering og skolehelsetjenesten må prioriteres.

Politiet må, i samsvar med nærpolitireformen, ha mer ressurser til å forhindre at kriminalitet skjer, særlig i ungdomsmiljøene.

Klima

Det er positivt at regjeringen legger fram en Klimastatus og -plan slik Unio lenge har etterlyst.

– Men ambisjonene i klimapolitikken må økes ytterligere. Det må utvises en føre-var-praksis som tar høyde for at utslippsmålene er vanskelige å nå, sier Lied og viser til at usosiale fordelingsvirkninger av økte miljøavgifter og økte strømpriser må kompenseres.

Forskning og grønn omstilling

Vi trenger en aktiv stat for næringsomstilling og det grønne skiftet. Den maritime næringen med norske arbeidsplasser har en viktig rolle i det grønne skiftet.

– Pandemien har vist at forskning er viktig for samfunnsberedskapen, i tillegg til å danne grunnlaget for kunnskapsutvikling, omstilling og kvalitet. Statlig forskningsinnsats må økes til 1,5 prosent av brutto nasjonalprodukt i denne stortingsperioden. Grunnbevilgningene i UH-sektoren må økes, avslutter Lied.