Vil gi de ansatte mer tid og økt tillit

Mer tid og tillit til de ansatte var noe av hovedbudskapet fra statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel i Kunnskapsdepartementet da han innledet om regjeringens tillitsreform på Unios utdanningskonferanse 2022.

– Norge trenger en offentlig sektor som videreutvikler sine medarbeidere og som leverer kunnskapsbaserte tjenester av høy kvalitet. Dette må skje ved at vi styrer på de viktige områdene, sa statssekretæren til de drøyt 100 konferansedeltakerne på Scandic St. Olav plass.

Det var rundt 100 deltagere på Unios utdanningskonferanse 2022.

– Vi ønsker å gi de ansatte økt tillit og mer tid til å gjøre jobbene sine. Vi vil redusere antall mål, og de målene som er igjen skal være relevante, tydelige og forståelige. De skal bety noe for den enkelte, sa Løkensgard Hoel.

For å lykkes med denne målsettingen, legger regjeringen opp til å ha et tett samspill med brukerorganisasjonene, tillitsvalgte og ledelsen i virksomhetene.

Desentralisere

En annen bærebjelke i tillitsreformen er at regjeringen ikke skal gjennomføre reformer som virker sentraliserende.

– Det må være et mål med kort vei fra beslutningstaker til den som trenger beslutningen, for å komme videre i sitt arbeid. Vi ønsker å flytte makten lenger ned, nærmere der det skjer, sa statssekretæren.

For å lykkes pekte statssekretæren på følgende:

  • dreie offentlig virksomhet vekk fra bruk av markedsmekanismer
  • styrke trepartssamarbeidet og rettighetene ansatte har til å bli involvert i alle viktige prosesser
  • styre store IKT-prosjekter på måte som sikrer involvering av brukere og ansatte – og vi ønsker å bygge og beholde kompetansen vi bygger i virksomhetene selv – fremfor ustrakt innkjøp av eksterne konsulenter
  • styrke offentlige lederes kompetanse i den norske arbeidslivsmodellen og trepartssamarbeidet

Avviste kuttreform

Under debatten om tillitsreformen spurte leder av Forskerforbundet, Guro Elisabeth Lind, om tillitsreformen ville bli en kuttreform. Det avviste statssekretæren.

Statssekretær Løkensgard Hoel avviste i paneldebatten at tillitsreformen skulle bli en kuttreform.

Vil lytte til sektoren

Regjeringen har fått innspill på at autonomi og selvstyre kommer under press når stadig flere insentiver, kontrollorganer, forskrifter og standarder legges oppå hverandre.

– Vi må identifisere hva som er mest presserende, og det må vi gjøre ved å legge øret ned på marka og lytte til dere, sa statssekretæren.

Allerede i morgen har departementet kalt inn til innspillsmøte om tillitsreformen i høyere utdanning. Her ble det pekt på følgende områder departementet ønsket innspill på:

1. Hvordan oppnå mer faglig frihet i førstelinjen?
2. Hvordan redusere rapporterings- og dokumentasjonskrav i sektoren?
3. Hvordan styrke medbestemmelse og mulighet for involvering for ansattes organisasjoner?
4. Hvordan forbedre styring, organisering og samordning?
5. Hvordan øke bruk av tillitsbasert ledelse?
6. Vurdering av tilsyns- og kontrollmyndighetenes rapporterings- og dokumentasjonskrav

Redusere midlertidighet i UH-sektoren

Statssekretæren avsluttet med å trekke frem at regjeringen har som mål å redusere antallet midlertidige stillinger, noe det har blitt gitt føringer om i tildelingsbrevene for 2022. Og han varslet en ny stortingsmelding om profesjonsutdanningene.

– I dette arbeidet ønsker vi å involvere sektoren og relevante aktører på en god måte, sa Oddmund Løkensgard Hoel.