RNB: Beskjeden vekst i norsk økonomi i 2024

Norsk økonomi ligger an til å vokse med beskjedne 0,9 prosent i 2024 ifølge regjeringens anslag i revidert nasjonalbudsjett (RNB). Det er imidlertid utsikter til at veksten vil tilta neste år.

Utviklingen i økonomien har likevel vært bedre enn regjeringen la til grunn da den la fram statsbudsjettet i oktober i fjor. Selv om prisveksten fortsetter å være høy, og det ikke er tegn til at rentene vil bli satt ned på en god stund, anslår regjeringen at både det private og det offentlige konsumet vil bli høyere enn tidligere antatt. Det private konsumet er den viktigste driveren i økonomien og utgjør om lag halvparten av verdiskapningen.

Positivt at det satses på helse og politi

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene på flere områder i RNB. Regjeringens satsing på blant annet sykehus og politi er etter Unios syn en helt riktig prioritering. Blant annet fordi også statens inntekter vil øke på flere områder, er den samlede utgiftsveksten i RNB godt innenfor en ansvarlig økonomisk ramme. Oljepengebruken øker med 9 mrd., til 419 mrd. kroner. Uttaket fra Statens pensjonsfond utland ligger an til å bli på 2,7 prosent, som er solid innenfor handlingsregelen på 3 prosent. Hadde regjeringen brukt hele handlingsrommet kunne den brukt om lag 475 mrd. kroner.

– Det er ingen grunn til å tro at RNB vil påvirke Norges Banks rentesetting i nevneverdig grad, uttaler Fredrik Haugen, sjeføkonom i Unio.

Sysselsetting

Regjeringen anslår at antall sysselsatte personer vil øke med 0,5 prosent både i år og neste år. Anslaget for inneværende år er høyere enn de siste anslagene fra både SSB og Norges Bank.

Samtidig ligger den registrerte ledigheten an til å holde seg på dagens svært lave nivå. Anslaget er 2,0 prosent i år og 2,1 prosent neste år.

AKU-ledigheten, som også inkluderer personer som ikke har registrert seg som ledige hos NAV og dermed er høyere enn den registrert ledigheten, vil ifølge regjeringen være under 4 prosent både i år og neste år. SSB har til sammenlikning anslått at AKU-ledighet vil bli på 4,1 prosent i år og 4,2 prosent neste år.

Hovedtall fra regjeringen, SSB og Norges Bank