Frokostseminar med partene i staten

På initiativ fra Unio, arrangerte partene i staten frokostseminar om emosjonelle belastninger i yrker som jobber med og for mennesker.

 

På seminaret presenterte advokat og fagsjef i Unio, Henrik Dahle, funn fra undersøkelsen SINTEF gjennomførte på vegne av Unio i fjor. Undersøkelsen av emosjonelle belastninger ble gjennomført blant lærere, sykepleiere, politi og fysioterapeuter.

– Vi er i ferd med å forstå bredden i det psykososiale området mye bedre enn vi har gjort før. Hvordan vi planlegger, organiserer og gjennomfører arbeidet, sa han til forsamlingen.

Partene i staten så at rapporten har stor overføringsverdi til andre yrker som jobber tett med andre mennesker. I staten kan det være i politiet, akademia, kriminalomsorgen, NAV og Bufetat – for å nevne noen.

Vinn-vinn for alle

Målet med å sette temaet på dagordenen er at flere virksomheter skal jobbe systematisk med de psykososiale risikofaktorene. Det kan gi oss bedre arbeidshelse, lavere sykefravær og frafall og en økonomisk gevinst for samfunnet.

Det pågår et arbeid med å implementere gode veiledere og en tydeliggjøring av regelverket for det psykososiale arbeidsmiljøet.

– Vi håper at det kan resultere i tydeligere og bedre regulering i 2025, sa Dahle, blant annet.

Les mer om framtidas arbeidsliv her

En del av det forebyggende arbeidet

Seminaret er en del av de sentrale partenes arbeid med IA-avtalen. Statlig tariffområde har en IA-gruppe med representanter fra departementet og de fire hovedsammenslutningene.

De møtes jevnlig for å drøfte oppfølging av IA-avtalen for å skape en felles forståelse av hvilke områder innenfor IA i staten som trenger ekstra oppmerksomhet. Den partssammensatte IA-gruppen arrangerer blant annet frokostseminarer med temaer som er relevant for IA-arbeidet i staten.

Her kan du se opptaket

 

Nye rapporter fra Arbeidstilsynet

Informasjonssak om nye rapporter fra Arbeidstilsynet: Tre nye rapporter om tilstanden i arbeidslivet fra Arbeidstilsynet

Signal fra Arbeidstilsynet peker spesielt på skolen og pleie og omsorg som utsatte sektorer

Utsikt 2024. Arbeidstilsynet presenterer utviklingstrekk som kan forme fremtidens arbeidsliv og
arbeidsmiljø til 2035