Fint at LO har snudd og er enig med Unio

LO vil gi mer til de kommuneansatte, melder VG i dag. Det er fint at LO har snudd og nå er enig med Unio at det er et stort problem at ansatte i kommunene har fått betydelige lavere lønnstillegg enn privat sektor, mener Unio i VG idag.

– De tre siste årene har de kommunalt ansatte tapt terreng mot privat sektor. Det går ikke lenger. I år må de ansatte i kommunene sikres et skikkelig lønnsløft. Det kan ikke være sånn at ansatte i privat sektor drar ifra år etter år. Det øker ulikheten i samfunnet, og undergraver frontfagsmodellen, som er den norske måten å forhandle lønn på, sier LO-leder Peggy Følsvik til VG

Unio krevde høyere ramme i fjor

I fjor gikk LO til frontalangrep på Unio i VG fordi Unio krevde en høyere ramme til offentlig sektor med samme begrunnelse som LO nå tar til orde for i dagens VG.

Unio har lenge pekt på sammenhengen mellom mindrelønnsutvikling og bemanningskrisen i offentlig sektor.

– Unio registrerer at LO nå har snudd og er enig med oss at det er et stort problem at ansatte i kommunene har fått betydelig lavere lønnstillegg enn privat sektor, gjennom de siste oppgjørene. Det gjelder også andre deler av offentlig sektor. Dette er noe Unio har pekt på over flere år, sier Unio-leder Ragnhild Lied til VG idag.

– Det har bidratt til en alvorlig bemanningskrise i kommunene og i andre deler av offentlig sektor. Flere lærere, sykepleiere og andre ansatte med høyere utdanning slutter eller vurderer å slutte i jobbene sine, og vi sliter også med manglende rekruttering til mange andre viktige yrker med høyere utdanning i offentlig sektor. Det er dramatisk for velferdsstatens fremtid, sier Lied.

Veiskille for velferdsstaten

En kunnskapsbasert kommunal og offentlig sektor med kvalifiserte ansatte innen helse, utdanning, forskning og politiet bidrar til å opprettholde velferdsstaten og næringslivet og til den høye grad av tillit og trygghet vi har i Norge.

– Men i dag taper kommunene og offentlig sektor kampen om kvalifisert arbeidskraft fordi lønna er for lav og belastningen er for stor. Denne utviklingen kan ikke fortsette. Vi står overfor et veiskille for velferdsstatens fremtid og jeg er glad for at LO også ser dette og nå sammen med oss vil bidra til å gjøre noe med det, sier Lied

Politisk ansvar å sikre nok kompetanse

Hun mener det både er et politisk ansvar og et arbeidsgiveransvar og sørge for og å betale for at vi har nok folk med høy kompetanse til å levere god nok kvalitet på tjenestene fra det offentlige.

– Men det er fint at også LO nå er enig med Unio at de siste lønnsoppgjørene viser at frontfagsmodellen fungerer dårlig for mange i offentlig sektor. LOs utspill gir også håp om en mer fleksibel anvendelse av frontfagsmodellen slik at den ikke lenger undergraver behovene i stat og kommune, sier Lied til VG idag.

Vi må snu mindrelønnsutviklingen slik at vi klarer å rekruttere og beholde flere med høyere utdanning i offentlig sektor.

Må snu mindrelønnsutviklingen

– I dag holdes lønna til grupper med høyere utdanning i offentlig sektor nede, og frontfagsmodellen leverer heller ikke på å rekruttere og beholde arbeidskraft som er kritisk for samfunnet i hele landet. Årets lønnsoppgjør må bidra til at vi klarer å snu mindrelønnsutvklingen i offentlig sektor slik at vi klarer å beholde og rekruttere flere kvalifiserte ansatte, sier Lied.

– Greier vi ikke det, blir konsekvensen fort at kvaliteten på de tjenestene vi skal levere til folk og næringsliv over hele landet blir lavere. Svekkes velferdsstaten fordi det offentlige ikke klarer å sikre nok kvalifisert arbeidskraft , ja da taper vi alle. Vi må ha med oss hele laget dersom vi skal klare å snu denne utviklingen. Og i Unio er vi glad for at også LO nå er en del av det laget som vil ta denne kampen, sier Lied.