Ønsker debatt om frontagsmodellen velkommen

I Arendalsuka deltok Unio-leder Ragnhild Lied i en debatt i regi av NHO om frontfagsmodellen under vignetten «En bærekraftig lønnsmodell for Norge».

Panelet for øvrig besto av direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom, stortingsrepresentant Trine Lise Sundnes (Ap) og stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp).

Handlingsrom innenfor modellen

Sundnes åpnet med å slå fast at frontfagsmodellen har tjent Norge godt. Pollestad sa seg enig, men understreket at man har mulighet til å bruke handlingsrommet innenfor modellen for å unngå at grupper blir hengende etter lønnsmessig. Han fremholdt også at eventuelle endringer i modellen må komme fra partene, og ikke fra politikerne.

Bekymret for offentlig sektor

Unio-leder Ragnhild Lied var tydelig på at frontfagsmodellen ikke fungerer godt nok for utdannningsgruppene i offentlig sektor.

– Modellen har vært bra for kollektiv lønnsdannelse, men den har sine svakheter. Det er lenge siden svakhetene til modellen ble kritisert første gang. Offentlig sektor har for eksempel ikke samme mulighet som privat sektor til å korrigere for den store prisveksten vi nå ser, sa Lied.

Rom for justeringer i relative lønninger

Lied understreket også at det må være rom for å gjøre endringer i relative lønninger. Lønnsmodellen må være så fleksibel at offentlig sektor klarer å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft. Hun viste til at næringslivet er helt avhengig av at det offentlige kan levere tjenester av høy kvalitet innen blant annet utdanning og helse for at Norge kan ha den produktivitetsveksten vi alle er avhengige av. Det er også et paradoks at den uorganiserte delen av arbeidslivet i stor grad ligger utenfor frontfagsmakta. På den ene siden har vi de lavtlønnede som blir utnyttet. På den andre siden har vi stadig flere kunnskapsarbeidere som ikke er tariffbundet.

Må bli forstått og ha aksept

Melsom sa at lønnsdannelsen i Norge i dag er et system som fungerer i stort, men at frontfagsmodellen hele tiden må vedlikeholdes. Hun viste også til at frontfagsmodellen er avhengig av at den blir forstått og akseptert.

Både Melson og Lied hilste en videre debatt om frontfagsmodellen velkommen, og Melsom inviterte Unio-lederen til tettere dialog fremover.