Viktig gjennomslag for retten til heltid

Retten til heltid har vært en av Unios kampsaker over lang tid og var ett av Unios hovedkrav til regjeringsforhandlingene som pågikk etter valget i høst. Nå sender regjeringen et forslag på høring om heltid som hovedregel i arbeidslivet.

 

– Omfattende bruk av deltid og manglende heltidskultur er et betydelig problem i deler av offentlig og privat sektor, og rammer spesielt kvinner. Uønsket deltid er et stort problem, ikke minst i helsesektoren, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

– Vi er derfor fornøyd med at regjeringen har lyttet til Unio og nå foreslår endringer for å styrke retten til heltid. Arbeidslivet skal og må bygge på hele og faste stillinger, sier Lied og legger til at Unio og forbundene skal gå grundig gjennom høringsforslagene før vi sender våre innspill innen fristen som er 19. april.

Lovfester heltidsnorm

Regjeringen foreslår å styrke retten til heltid ved å lovfeste en heltidsnorm og innføre dokumentasjonskrav ved ansettelse i deltidsstillinger. Regjeringen vil også gi deltidsansatte fortrinnsrett til ekstravakter.

– Heltid skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv, og dersom arbeidsgivere ønsker å benytte deltid i stedet for heltid, skal behovet for dette dokumenteres og drøftes med de tillitsvalgte, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik i en pressemelding.

Heltidskultur og økt bemanning

Departementet foreslår en ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven som lovfester en heltidsnorm ved å slå fast at hovedregelen i norsk arbeidsliv er ansettelse i heltidsstilling, og at behov for ansettelse på deltid skal dokumenteres av arbeidsgiver. Departementet foreslår at arbeidsgiver i den sammenheng skal drøfte spørsmålet med tillitsvalgte.

– Regjeringen har som mål å styrke arbeidstakernes rettigheter, og at faste og hele stillinger skal være hovedregelen i arbeidslivet. Regjeringen vil sammen med partene i arbeidslivet jobbe aktivt for å bygge heltidskultur i alle deler av arbeidslivet, styrke retten til heltid i loven og sørge for en kommune- og sykehusøkonomi som gir rom for økt grunnbemanning, fremgår det av forslaget som er sendt på høring.