Stor usikkerhet om kommuneøkonomien

Det er positivt med økte inntekter til kommunene, men Unio er usikre på om dette er tilstrekkelig for å ta igjen etterslepet av oppgaver som er satt på vent eller må gjennomføres på langt mer kostbare måter på grunn av arbeidet med smittevern. – Stortinget må gi garanti for at faktiske merutgifter og inntektstap blir dekket fullt ut i år og neste år, om kutt i velferdstilbudet skal unngås, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

I dag la regjeringen frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2020. Samtidig ble kommuneproposisjonen 2021 lagt fram, med forslag til økonomi for det kommende året.

– Mange av landets kommuner og fylkeskommuner frykter kutt i kommunale tjenester på grunn av koronakrisen. Kompensasjonen må særlig ta hensyn til de kommunene og regionene som er hardest rammet av krisa, sier Lied.

Hun legger til at dette hensynet også må gjelde framover.

– Helsevesen, skole og barnehage skal drives på en forsvarlig måte innenfor smitteverntiltakene i lang tid framover.

Må bygge opp tilbudene

Kommunene trenger mer penger for å hindre kutt i velferden. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Det er viktig at de økte midlene øremerkes til å bygge opp igjen tilbudet av helse- og omsorgstjenester til barn- og unge, til habiliterings- og rehabiliteringspasientene, og til eldre og andre hjelpetrengende.

Unio mener pandemien har avdekket samfunnets sårbarhet. – Vi må tenke nytt framover, med en sterkere satsing på en bærekraftig helsetjeneste, digitalisering og styrket beredskap, sier Unio-lederen.

 

Må sikre sykehusene og kommunene

Covid-19-situasjonen førte til at landets helsetilbud i stor grad ble stengt ned. Mange pasienter fikk utsatt sin behandling; rehabilitering, opptrening, kontroller og operasjoner, ble utsatt.

Omsorgsarbeid som utrettes i private hjem, og den faglige og formaliserte delen av arbeidet, må verdsettes på en helt annen måte enn i dag.

Covid-19-situasjonen førte til at landets helsetilbud i stor grad ble stengt ned. Mange pasienter fikk utsatt sin behandling; rehabilitering, opptrening, kontroller og operasjoner, ble utsatt. Mange av disse pasientene har fortsatt ikke fått et tilbud om helsetjenester. Det er derfor nødvendig med en kraftig satsing for å ta igjen etterslepet når det gjelder helsetjenester til befolkningen. Dette i tillegg til å ta vare på de som blir syke og skadet nå.

Unio mener at de økonomiske rammene for sykehusene og veksten i de frie inntektene til kommunene må økes for å møte pasientenes behov, sikre en bedre bemanning og beredskap for senere topper i denne pandemien og utvikle helse og omsorgstjenestene for framtiden.

Må sikre kvaliteten i forskning og utdanning

250 nye rekrutteringsstillinger var sammen med 4000 nye studieplasser de to satsingene innenfor høyere utdanning som ble lagt fram i forslaget til Revidert nasjonalbudsjett i dag.

– Institusjonene har hatt store ekstrautgifter, og vi er bekymret for om kvaliteten på utdanningen og forskningen kan opprettholdes på et godt nok nivå, sier Unio-leder Lied.

250 nye rekrutteringsstillinger var sammen med 4000 nye studieplasser de to satsingene innenfor høyere utdanning som ble lagt frem i forslaget til Revidert nasjonalbudsjett i dag.

Kapasiteten  i universitets- og høyskolesektoren er allerede presset.

– Nå er det viktig at kvaliteten opprettholdes og utvikles i tiden framover, sier Unio-lederen.

Bra med flere plasser, isolert sett

I Norge er det stort behov for flere lærere både i barnehage, grunnskolen og videregående opplæring.

Unio er positive til at regjeringen foreslår 550 nye studieplasser til lærerutdanningene og over 1000 plasser til helse- og sosialfagutdanninger.

Dette er viktige profesjonsutdanninger og velferdsstaten trenger flere som jobber her.

– Unio mener også at det er bra at flere av de foreslåtte stipendiatstillingene skal gå til helsefag- og lærerutdanningene, sier Lied.

 

Flere nyhetssaker her