– Ansatte i kommunene må ivaretas gjennom krisen

Det er avgjørende at nødvendige helsetjenester sikres lokalt og regionalt. Innbyggeres trygghet er viktig. Unio og de andre partene i kommunesektoren jobber for å sikre nettopp det. – Samtidig må ansatte ivaretas, sier leder for Unio kommune, Steffen Handal.

Steffen Handal er også leder av Utdanningsforbundet.

Kommunesektoren har et stort ansvar i arbeidet med smittevern i korona-krisen. Det er viktig med fleksibilitet lokalt slik at kompetanse og ressurser disponeres og omdisponeres på best mulig måte. Vi understreker viktigheten av åpenhet og dialog i forbindelse med endrede arbeidskraftbehov som måtte oppstå, herunder behov for endringer av ansattes arbeidstid.

Viktig med likt ståsted i krise

Unio og de andre partene i kommunesektoren føler problemene direkte hver dag. De har en felles enighet om hvordan den ekstraordinære situasjonen skal håndteres. Det kan du lese om helt nederst i saken.

– Eventuelle omdisponeringer følger saksbehandlingsreglene i hovedavtalen, hovedtariffavtalen og arbeidsmiljøloven. Situasjonen er imidlertid utfordrende både for arbeidsgivere, ansatte og tillitsvalgte, og stiller krav til fleksibilitet hos alle parter. Det er i den forbindelse viktig at berørte ansatte løpende mottar informasjon om hvilke behov som kan påvirke deres arbeidssituasjon, sier Steffen Handal.

Les også : Ansatte må også ivaretas økonomisk gjennom krisen

Planlegging enda viktigere

Hovedavtalen og andre avtaler er også gode å ha i tider med krise.

Det vil kunne oppstå behov for omdisponering av ansatte til andre oppgaver enn de som normalt utføres. Det er i slike tilfeller avgjørende at aktuelle ansatte så tidlig som mulig informeres om dette med sikte på å ivareta forutsigbarhet for den enkelte om egen arbeidssituasjon. Skulle det vise seg nødvendig for å sikre forsvarlig drift å endre arbeidsplaner med kortere varslingsfrist enn normalt, gir arbeidsmiljøloven hjemmel til dette på nærmere vilkår.

– Det oppfordres til dialog de lokale parter imellom om nødvendigheten av dette, samt om i hvilke situasjoner det vil kunne være aktuelt, underskriver partene i dag.

Den felles enigheten presiserer at ekstraordinære hendelser ikke setter hovedtariffavtalens betalingsbestemmelser til side. Det er videre grunn til å tro at en langt på vei vil være i stand til å finne tilfredsstillende løsninger innenfor gjeldende arbeidsplaner.

For pålegg og mer- og overtidsarbeid og forskjøvet arbeidstid, blant annet, vises det til arbeidsmiljølovens og hovedtariffavtalens bestemmelser.

Les hele brevet her