Unios 10 krav til regjeringen før 2021-budsjettet

  1. Unio krever at kommunesektorens frie inntekter i 2021 økes med 4 mrd. kroner ut over demografisk utgiftsvekst mv. Utdanning, helse og omsorg må prioriteres.
  2. Unio krever at sykehusøkonomien styrkes med 3 mrd. kroner i 2021.
  3. Unio krever at ABE-kuttene stoppes.
  4. Unio krever at Kompetanseløft 2020 følges opp av et Kompetanseløft 2025, for å sikre kompetansen innen helse og omsorg, habilitering og rehabilitering og teknologi. Et tilskudd på 500 mill. kroner skal sette kommunene i stand til å følge lovkravet til helse- og sosialfaglig kompetanse. En ny og reell opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering må på plass fra 2020.
  5. Unio krever 215 mill. kroner i 2021 for å nå den vedtatte normen om 50 pst. barnehagelærer i barnehagene. Økte midler til etter- og videreutdanning av barnehagelærere.
  6. Unio krever en intensivert innsats for økt rekruttering av lærere og barnehagelærere. Veilednings-ordningen for nyutdannede må styrkes med 150 mill. kroner.
  7. Unio krever breddefinansiering framfor konkurransebasert finansiering av høyere utdanning. Vi krever 200 mill. kroner til fullfinansiering av studieplasser og 100 mill. kroner til institusjonene for styrking av undervisningskvalitet og tilrettelegging for utvikling av etter- og videreutdanningstilbudet, EVU.
  8. Unio krever at måltallet for den offentlige forskningsinnsatsen økes til 1,4 prosent av BNP.
  9. Unio krever at tilskuddet til Den norske kirke reelt opprettholdes på 2020-nivå og en styrking av rekrutteringsarbeidet for å sikre en landsdekkende folkekirke.
  10. Unio krever tiltak for at det organiserte arbeidslivet styrkes og at fagforeningsfradraget økes.