RNB: Bra på sykehus og politi, men kritisk for UH-sektoren

Revidert nasjonalbudsjett (RNB) møter ikke den alvorlige økonomiske situasjonen i høyere utdanning, mener Unio. Samtidig får den nye helseministeren godkjent, og politiet er blitt lyttet til.

Kritisk i UH-sektoren

Kuttene i UH-sektoren begynner for alvor å sette spor. Studietilbud legges ned, vitenskapelig ansatte får redusert forskningstid og fagmiljøer forringes. Institusjonene står i krevende omstillingsprosesser, varsler om ansettelsesstopp og nedbemanning. Dette rammer arbeidsvilkår, studiekvalitet og muligheten til å gi forskningsbasert utdanning. Høyere utdanning og forskning er samfunnsberedskap. Det krever langsiktighet og stabile rammebetingelser.

Unio er også er skuffet over at regjeringen i revidert ikke reverserer kuttet på 50 mill. kroner til statlige UH-institusjoner som kom som en følge av budsjettavtalen med SV. Dette kom på toppen av andre kutt i sektoren. Her la man opp til at forventet lønns- og prisvekst er lavere i statlige UH-institusjoner enn i statlig sektor for øvrig. Det er på tide at regjeringen innfrir på løfte fra Hurdalsplattformen om å styrke basisfinansieringen av universiteter og høyskoler.

Det er i midlertidig positivt at regjeringen foreslår at den årlige rammen på 500 mill. kroner til Retur-EU i Forskningsrådet oppheves. Dette medfører at Forskningsrådet kan gå utover dagens ramme på 500 mill. kroner, noe som gir mer fleksibilitet og kan bidra til at søknadsaktiviteten til Horisont Europa opprettholdes

2 mrd. til sykehusene

Regjeringen legger i RNB opp til å styrke sykehusene med 2 mrd. kroner i inneværende år. Det er bra at regjeringen styrker sykehusenes økonomi. Vi trenger varige løft for å beholde og rekruttere helsepersonell. Det er pasientene avhengige av.

Den økte satsingen på sykehusene gjør at helseminister Jan Christian Vestre får godkjentstempel for sitt første reviderte budsjett. En bærekraftig helsetjeneste er avhengig av at de ansatte anerkjennes for en allerede ekstraordinær innsats. Det er ikke bare ventelistene som må ned, arbeidsbelastningen må også ned. Bemanningssituasjonen i helsetjenestene er alvorlig. Livsnødvendig kompetanse må beholdes og rekrutteres. Vestre må følge opp dette i høstens statsbudsjett. Det er helt avgjørende for å unngå kollaps og todeling av vår felles helsetjeneste.

Gjennom det nasjonale partnerskapet for reduserte ventelister, som ble lansert mandag, tas nødvendigheten av en bedre ansvars- og oppgavedeling på alvor. Det gir håp om å kunne løse både de enkle og mer komplekse problemsstillingene. Når det nå gis midler til å øke samhandling og redusere ventetider, er det helt avgjørende at hele den tverrfaglige bredden blir en del av løsningene. For at bærekraft i helsesektoren skal bli en realitet, er det også helt nødvendig å prioritere forebygging og rehabilitering.

Det er imidlertid svært bekymringsfullt at regjeringen ikke viderefører finansieringen av primærhelseteam etter 1. juli 2024 i påvente av en tverrfaglig allmennhelsetjeneste sommeren 2025. Kompetente fagmiljø, som styrker kvaliteten i primærhelsetjenesten gjennom en fornyet ansvars- og oppgavedeling, vil dermed forvitre. Her må Stortinget kjenne sin besøkelsestid.

Må sikre utdanning av nok helsepersonell

Regjeringen foreslår å tildele 8,5 mill. kroner i 2024 til universiteter og høyskoler for å følge opp tiltak i profesjonsmeldingen. Det er en dråpe i havet i en sektor med allerede underskudd på kompetanse, og som opplever utfordringer med å rekruttere og beholde ansatte. Situasjonen er kritisk. Universitets- og høyskolesektoren må sikres tilstrekkelig og forutsigbar finansiering, og få en betydelig tilleggsbevilgning i 2024. Finansieringen må blant annet sikre utdanning av nok helsepersonell, slik institusjonene har fått politiske føringer på.

Styrking av politiet

I det reviderte statsbudsjettet foreslår regjeringen at driftsbudsjettene til politiet og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) økes med 1,9 milliarder kroner i 2024. Unio er tilfreds med at politiet har blitt lyttet til og nå synes å bli forstått. Dette er en god start, og forhåpentligvis er dette slutten på en negativ utvikling. Unio har nå en klar forventning om at dette fører til at ferdigutdannede politifolk kommer i jobb.