Diskuterte mangel på folk og ledelse i helsetjenesten

På Unios godt besøkte frokostseminar spurte vi hva skal til for å skape et godt og inkluderende arbeidsliv for helsepersonell på kort og på lang sikt?

 

Norge har et økende behov for å beholde og rekruttere helsepersonell. Samtidig påpeker de ansatte at det stadig blir mer press på dem og tjenestene.

Før politikere, arbeidsgiver KS og profesjonsledere slapp til, innledet Statens arbeidsmiljøinstitutt om helsetilstanden for ansatte i helsesektoren. Forsker Håkon Johannessen viste blant annet fram en statistikk over sykepleieres utfordringer på jobben, sammenliknet med gjennomsnitt for alle bransjer.

Tilsvarende statistikker finnes for fysioterapeuter og andre profesjoner.

Det forskningen viser er at  godt arbeidsmiljø kan oppnås der det tas tak i og bygger på kunnskap og forskning.

Mer bærekraftige tjenester med Tørn

Statssekretær Truls Vasvik i helse- og omsorgsdepartementet viste til Hurdalsplattformen, regjeringens politiske grunnlag. Han trakk fram heltidsreform for å sikre nok personell og prosjektet Tørn for å lage bedre løsninger.

Statssekretær Truls Vasvik i helse- og omsorgsdepartementet viste til Hurdalsplattformen, regjeringens politiske grunnlag. Der står det at de som er nærmest pasientene skal få bedre tid til å gjøre jobben sin og gis tillit til at de finner gode løsninger.

Han trakk fram heltidsreform for å sikre nok personell og prosjektet Tørn for å lage bedre løsninger.

Utfordringene er kjente for ledere i kommunal sektor, kunne arbeidslivdirektør Tor Arne Gangsø i KS bekrefte. Han roste Norsk Sykepleierforbund for en konstruktiv holdning.

Nok utredninger

Det trengs mer sykepleiefaglige ledelse. Ansvarlige politikere og arbeidsgivere må også bygge ut laget rundt sykepleierne, uten å erstatte sykepleiere med andre ansatte. Foto: Hedvig Bjørgum/ Unio

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund kvitterte med å ta opp at førstelinjeledere i helse har over 90 ansatte å lede i median-snitt. Hun mente at det skjer mye bra i prosjektet Tørn, sammen med KS.

Likevel: Det trengs mer sykepleiefaglig ledelse. Ansvarlige politikere og arbeidsgivere må også bygge ut laget rundt sykepleierne, uten å erstatte sykepleiere med andre ansatte.

Hun gjorde også oppmerksom på at det er massiv forskning over år som viser at sykepleiere har store belastninger i yrket, sammenliknet med andre i arbeidslivet. Det trengs altså ikke flere utredninger, men mer handling og flere løsninger.

Det fikk hun gehør for hos KS-direktør Gangsø. 

Det er ingen tvil om at det må ansettes flere sykepleiere i årene som kommer. Derfor må vi finne løsninger som gjør at folk både vil stå lengre i jobb, og at folk evner å stå lengre, mente han. Da er det en forutsetning at folk har gode arbeidsmiljø, framhevet han.

Unio-leder Ragnhild Lied utfordrer lokale politikere til å utvikle gode arbeidsmiljøer rundt de som skal yte helsetjenestene. Foto fra Unios sending.

Kriseforståelse tilstede- handling kreves

Oppspillet til dagens samtalen stod Unio-leder Ragnhild Lied for. Hun sa at helsepersonell-kommisjonen i sin rapport har stilt rett diagnose på dagens situasjon. Helsepersonellmangelen er overalt, i kommunene og i sykehusene.

Kriseforståelsen er altså tilstede.

Lokalpolitikeres ansvar

At vi nå har et felles kunnskapsgrunnlag er også bra. Så må vi unngå å styre mot en helsetjeneste med både lavere kapasitet og lavere kvalitet. Det må investeres i folk, både i forebyggende og rehabiliterende tjenester og i sykepleien.

Hun understreket at det er lokalpolitikernes ansvar å gi innbyggerne gode primærhelsetjenester. Da må lokale politikere utfordres på å utvikle gode arbeidsmiljøer rundt de som skal yte tjenestene.

Ny forskning

Unio ønsker å levere inn bidrag og løsninger til politikerne. Fagsjef Henrik Dahle i Unio er sentral i utvikling av ny kunnskap om emosjonelle belastninger som SINTEF forsker på for Unio. Foto fra Unio-sendingen.

Unio ønsker å levere inn bidrag og løsninger til politikerne, slik at fframtidas velferdstjenster blir gode.

Fagsjef Henrik Dahle i Unio innledet om Unios forskningssatsing på emosjonelle belastninger, i regi av SINTEF.

Før sommeren lanserte Unio framtidens arbeidsmiljø-siden på nett. Den vil etter hvert bli full av ny forskning om arbeidsmiljøet for Unios medlemsgrupper.

Vi ønsker også å se på forholdet mellom brukeres rettigheter og ansattes krav på et fullt, forsvarlig arbeidsmiljø.

 

Du kan se sendingen her