Offentlig sektor trenger et løft

I det neste statsbudsjettet i 2023 må regjeringen styrke bemanningen i velferdstjenestene. Grunnbemanningen må økes i offentlig sektor, skriver sjeføkonom Erik Orskaug i Unios budsjettbrev til regjeringen.

Det er noen uker til regjeringssamtalene om neste års statsbudsjett starter.

Pandemien har vist vår sårbarhet og avslørt en kritisk bemanningssituasjon i de offentlige velferdstjenestene, som må få følger for statsbudsjettet i 2023. Det skriver Unio i et brev til regjeringen.

Utdanning og helse

Skole og helsetjenester må bemannes med kvalifisert personell og forskningen styrkes. Budsjettpolitikken må brukes aktivt for å skape nye arbeidsplasser og hindre at pandemien gir skadelige langtidsvirkninger.

– Det er meget alvorlige om pandemien resulterer i økt utstøting, flere mennesker i varige stønadsløp, varige helseskader for flere og tapt læring, vi må være villige til å bruke ekstra ressurser for å kjempe mot en slik utvikling, sier Orskaug.

Pandemien koster

Etterslep i utdanning, behandling og rehabilitering vil kreve ekstra ressurser i flere år.

Offentlig sektor må ta utfordringen med å rekruttere og beholde på alvor. Bemanningssituasjonen er kritisk, og pandemien kan sette rekrutteringen til velferdsyrkene under press.

– Regjeringen må presentere en plan for hvordan vi sikrer nok kvalifisert arbeidskraft med høyere utdanning til å levere et godt utdannings- og helsetilbud til befolkningen, sier Unios sjeføkonom.

Bedre forebygging

Forebygging taper ofte budsjettkampen selv om det kan redusere behovet for dyrere behandling og redusere de samfunnsøkonomiske kostnadene av frafall og utstøting.

Pandemien har svekket det forebyggende arbeidet. Elever og studenter er hardt rammet. Regjeringen må presentere en plan for hvordan tapt læring og økt uhelse for elever og studenter pga. pandemien kan hentes inn.

Forebyggingsperspektivet må løftes og gis økonomisk handlingsrom i flere sektorer. Politiet må i samsvar med nærpolitireformen, ha mer ressurser til å forhindre at kriminalitet skjer, særlig i ungdomsmiljøene.

Tannhelsetjenesten må vris mot forebygging, og den samlede utdanningskapasiteten mellom tannleger og tannpleiere må vurderes.

Les hele Unios budsjettbrev til regjeringen her

Forskning og klima

Den statlige forskningsinnsatsen må økes til 1,5 prosent av BNP i løpet av denne stortingsperioden, og grunnbevilgningene til universitets- og høyskolesektoren økes.

– Klimakampen må skjerpes, vi når ikke klimamålene med dagens politikk, sier sjeføkonom Orskaug.

CO2-avgiften skal opp i minst 2000 kroner i 2030.

– Større økninger tidlig i perioden vil sikre støtte til utslippsreduksjoner og avlaste behovet for andre og dyrere tiltak. Nå krever vi at regjeringen allerede i Revidert nasjonalbudsjett før sommeren presenterer et opplegg for hvordan de årlige utslippsbudsjettene skal gjennomføres.

– Videre må usosiale fordelingsvirkninger av økte miljøavgifter og økte strømpriser kompenseres, avslutter Erik Orskaug.