Høring – rapporten Administrative forhold ved Arbeidsretten

Arbeids- og sosialdepartementet sendte 23. april 2021 rapporten «Administrative forhold ved Arbeidsretten» på alminnelig høring. Rapporten er utarbeidet av et ekspertutvalg som ble oppnevnt av Arbeids- og sosialdepartementet 23. juni 2020.

Ekspertutvalgets mandat var å vurdere den administrative ordningen for Arbeidsretten i lys av Grunnlovens krav til domstolenes uavhengighet og upartiskhet, samt å vurdere tiltak som legger til rette for en hensiktsmessig og robust administrativ ordning for fremtiden.

Les Unios høringssvar