Revidert budsjett: – Me må sikre den framtidige kompetansen

– Me treng fleire, målretta tiltak som treff utsette grupper av unge. Dei unge er den framtidige arbeidskraftsressursen i Noreg og den kompetansen norsk økonomi skal hente verdiskaping og konkurransekraft frå i åra som kjem. Me må hindre at korona-pandemien fører til at ein stor del av ungdomsgenerasjonen blir ståande utanfor arbeidslivet.  Det er stor fare for at arbeidsløysa blant ungdom fester seg på eit historisk høgt nivå i åra framover, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Ungdommen er hardt rammet under koronapandemien. Omfattende smitteverntiltak, nedstengning av skoler, universiteter og høgskoler og digital hjemmeundervisning har svekket læringsutbyttet for mange og gitt økt ensomhet og psykiske vansker for andre.

Skoleelever har tapt undervisning og sosial læring under pandemien. Det kan bli dyrt for den enkelte og samfunnet som helhet hvis vi ikke tar igjen dette etterslepet.Vi må unngå at pandemien gir flere unge på varige stønadsløp.

Samfunnet har investert store summer i kampen mot koronapandemien og for å redde arbeidsplasser. Selv om ungdommen selvsagt er en mangfoldig gruppe, har de fleste vært sårbare under pandemien.

Bra start, men mer trengs

Regjeringen foreslår i Revidert budsjett en tiltakspakke på 266 millioner kroner for å ta igjen faglig og sosial læring. Unio støtter intensjonen i forslaget, men behovene er nok mye større. 250 millioner kroner skal gå til kommuner og fylkeskommuner, som fritt kan velge om midlene skal brukes på leksehjelp, ettermiddagsskole, intensivkurs eller flere lærere og andre tilsatte i skole eller barnehage.

Digital hjemmeundervisning  må kompenseres med lokalt tilpassede læringstilbud, sommerjobber for ungdom hvor næringsliv og offentlige virksomheter stille opp, samt med lavterskeltilbud innenfor psykisk helse, som skolehelsetjenesten. Unio foreslår en femdobling fra to til titusen sommerjobber for ungdommer med bistandsbehov.

Tapt læring for unge voksne

Samfunnet har investert store summer i kampen mot koronapandemien og for å redde arbeidsplasser. Selv om ungdommen selvsagt er en mangfoldig gruppe, har de fleste vært sårbare under pandemien.

Og i Forskerforbundets undersøkelse av arbeidssituasjonen i Universitets- og høyskolesektoren svarer halvparten av de spurte lærerne at de er usikre på om den digitale undervisningen har vært god nok.

Utdanning, helse og omsorg

Unios hovedkommentar til budsjettet er også at kommuneøkonomien må styrkes. Kommunene må brukes aktivt i kampen mot den høye arbeidsledigheten. De frie inntektene i 2022 må økes med 3 milliarder kroner, ut over regjeringens forslag for at kjernetjenestene utdanning, helse og omsorg kan styrkes med 2 milliarder kroner.

Vi trenger flere lærere i barnehager og skoler, flere sykepleiere og andre helsearbeidere.

Pandemien har vist at grunnbemanningen i helsevesenet er for lav. Vi trenger strakstiltak for å sikre en forsvarlig utvikling av helse- og omsorgstjenesten.

Styrke-pakke nødvendig

Det må på plass en statlig finansiert opptrappingsplan, en «styrkepakke», med øremerkede midler for å sikre at tjenestene utvikles i tråd med befolkningens behov. Kompetanseløft 2025 må utvides for å sikre rekruttering av kritisk helsepersonell.

Pandemien har vist at forskning er viktig for samfunnsberedskapen i tillegg til å danne grunnlaget for kunnskapsutvikling, omstilling og kvalitet.

Forskning for framtida

For å sikre rekruttering til forskning og framtidig kunnskapsutvikling, må alle stipendiater og postdoktorer minimum sikres to måneders forlengelse som følge av pandemien.

Statlig forskningsinnsats må økes til 2 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) i en tiårsperiode og grunnbevilgningene i Universitets- og høyskolesektoren økes.

Den maritime næringen med norske arbeidsplasser har en viktig rolle i det grønne skiftet. Regjeringen økte CO2-avgiften med beskjedne 5 prosent i årets statsbudsjett. Regjeringens egen Klimaplan for 2021-2030 viser at økningen burde vært på 15 prosent.

For å vise alvoret i kampen mot klimautslippene bør CO2-avgiften økes så raskt som mulig i år.

 

Les mer om Unios kommentarer til Revidert budsjett 2021 og Kommuneproposisjonen 2022