Medbestemmelse og samarbeid i krisetider

Koronakrisa har satt den norske arbeidslivsmodellen og partssamarbeidet på prøve. Fafo har undersøkt hvordan tillitsvalgte i Unio vurderer ulike sider av partssamarbeidet, slik det framsto våren 2020 og vinteren 2021. Majoriteten av de tillitsvalgte fra Unio svarer i undersøkelsen at arbeidsgiver har håndtert pandemiens innvirkning på arbeidsplassen på en god måte,

 

Dessuten svarer to av tre at pandemien ikke har endret tillitsforholdet mellom partene. Det er likevel omtrent like mange som svarer at forholdet er endret til det bedre, som til det verre.

Undersøkelsen bygger blant annet på svar fra tillitsvalgte fra Unios 13 forbund.

Fagsjef og advokat Henrik Dahle i Unio vil undersøke hvordan de ulike profesjonene i Unio rapporterer om medvirkning.

Norske arbeidstakere har gjennom lover og avtaler en rekke rettigheter for medvirkning og samarbeid på arbeidsplassen. Fafo har foretatt en bred gjennomgang av hvorvidt disse retttighetene brukes og hvordan den generelt står til med det såkalte bedriftsdemokratiet.

Tillitsvalgte var flere steder involvert i hvordan virksomhetene skulle møte konsekvensene av nedstenging og gjenåpning. Men, vi har også sett at eksempelvis hver tredje tillitsvalgt i Unio svarer at de ikke har deltatt i formelle informasjons-, drøftings- og/eller forhandlingsmøter relatert til pandemien med øverste leder eller leder på relevant nivå.

– Dette må vi dykke dypere ned i for å se på om det er forskjeller mellom innrapportering fra våre tillitsvalgte i de ulike profesjonene, sier fagsjef Henrik Dahle i Unio.

Partssamarbeid på prøve

Som følge av koronapandemien, innførte Norge i mars 2020 de mest inngripende tiltakene landet har hatt i fredstid.

Gjennom pandemien har myndighetene benyttet omfattende nedstengninger av det norske samfunnet, blant annet. Den norske samarbeidsmodellen med to- og trepartssamarbeid har hatt en sentral rolle i måten samfunnet har møtt de krevende utfordringene på. For å få til nye løsninger på kort tid, har det vært nødvendig med raske endringer i lov- og avtaleverk.

Det gjelder ikke minst samarbeid for at samfunnskritiske funksjoner kunne opprettholdes gjennom krisen.

Partene har bidratt konstruktivt til løsninger, både sentralt og lokalt. Samarbeidet har bidratt til konsensus om politikken med høy grad av stabilitet og tillit i befolkningen.

Les mer om medbestemmelse i Unio Perspektiv

Undersøkelsen viser at de virkemidlene som lov- og avtaleverket tilbyr, ble brukt mer aktivt i flere virksomheter.

Mer aktiv bruk av avtaleverk

FAFO har undersøkt hvordan tillitsvalgte i Unio vurderer ulike sider av partssamarbeidet gjennom pandemien.

Undersøkelsen underbygger at samarbeidet med partene på den enkelte arbeidsplass har vært sentrale for å dempe virkningene av pandemien i samfunnet.

Verneombud og arbeidsmiljøutvalg ble benyttet for å sikre arbeidstakere så vel som brukere, elever, kunder mm. mot smitte. Undersøkelsen viser at de virkemidlene som lov- og avtaleverket tilbyr, ble brukt mer aktivt i flere virksomheter.

Dette kommer ikke av seg selv. Den norske modellen er tuftet på sterke organisasjoner med høy organisasjonsgrad på begge sider av arbeidslivet.

Det må vi bygge videre på.

Mer om koronaundersøkelsen i Unio 

Les også FAFO-rapportene:

Om Unioforfundenes tillitsvalgte

Arbeidstakeres medbestemmelse og medvirkning

Medvirkning og medbestemmelse i krisetider