Særaldersgrensene: Unio avviser å fjerne plikten til å gå av

Unio avviser regjeringens forslag om å fjerne plikten til å gå av ved aldersgrensen for de som har særaldersgrense.  – Lovforslaget er et forsøk på å unngå en helhetlig forhandlingsløsning om tilpasningen av pensjonssystemet for de som har særaldersgrensene. Det vil styrke arbeidsgivers posisjon i framtidige forhandlinger, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Hun setter sin lit til stortingspolitikerne.

– Vi håper Stortinget sender saken tilbake til regjeringen med beskjed om å finne en helhetlig forhandlingsløsning for de med særaldersgrense, slik pensjonsavtalen fra 2018 forutsatte, sier Unio-lederen.

Store arbeidstakergrupper har særaldersgrense

Mellom 30 og 40 prosent av de offentlig ansatte, nær 200 000 arbeidstakere, har lavere aldersgrense på grunn av stor belastning i jobben eller fordi det stilles store sikkerhetskrav til arbeidet. I Unio er de største gruppene med særaldersgrense sykepleiere, politi, fysioterapeuter og maskinister.

Liten valgfrihet og få tilrettelagte jobber

Regjeringen framstiller forslaget om å fjerne plikten til å gå av som en ubetinget fordel som utvider rettighetene for arbeidstakerne. Det mener Lied er for enkelt.

– For de fleste handler dette ikke om valgfrihet. Forslaget vil fremtvinge individuelle vurderinger av den enkeltes arbeidsevne og dermed gi flere uverdige avslutninger av yrkeslivet, sier Lied.

Hun påpeker at det vil være store utfordringer med å finne relevante og hensiktsmessige oppgaver for et større antall eldre arbeidstakere.

Brudd med pensjonsavtalen fra 2018

Tilpasningen for de med særaldersgrense ble ikke løst i 2018, men det var enighet om rekkefølgen for når ulike deler av særaldersgrenseproblematikken skulle forhandles.

Regjeringen bryter nå enigheten om denne rekkefølgen.

– Det har endog kommet fram at regjeringen hadde bestemt seg for å foreslå å fjerne plikten før vi gikk til forhandlingsbordet for å forhandle en helhetlig løsning i februar 2020, sier Unio-lederen.

Har nok tid til å utsette saken

I forbindelse med høringen av denne saken i fjor høst uttalte Unio, LO og YS at alle parter er nødt til å finne omforente forhandlingsløsninger for yngre årskull fra og med 1963-kullet. En utsettelse vil ikke få stor praktisk betydning den nærmeste tiden, da arbeidsgivere i sektorer med særalderstillinger allerede har utstrakt mulighet til å la ansatte som ønsker det, fortsette i stillingen ut over særaldersgrensen.

– Inntil partene har forhandlet fram en helhetlig løsning, bør det legges til rette for at den fleksibiliteten som ligger i dagens ordninger kan brukes, slutter Ragnhild Lied.