Mindre handlingsrom i kommuneøkonomien i 2021

Unio mener at regjeringen ikke viser hele regnestykket for kommune-sektoren neste år. I budsjetthøringen i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité i formiddag påpeker leder Ragnhild Lied at det reelle handlingsrommet i 2021 blir så trangt at det vil føre til innstramminger på viktige tjenesteområder.

 

– Det reelle handlingsrommet for kommunesektoren i 2021 med regjeringens opplegg blir så trangt at det vil føre til innstramminger på de viktige tjenesteområdene utdanning, helse og omsorg, som er helt avhengig av vekst i de frie inntektene, ifølge Unio-leder Ragnhild Lied.

Det foreslåtte kommuneopplegget vil kunne forverre sysselsettingssituasjonen neste år og bidra til å forlenge nedgangskonjunkturen.

Unios beregninger viser at kommune-sektorens handlingsrom kan svekkes med over 2 milliarder kroner, sammenliknet med revidert nasjonalbudsjett i år.

 

Flere utgifter, mindre inntekter

Differansen på over 2 milliarder kroner er mellom regjeringens forslag nå og revidert nasjonalbudsjett 2020.

Det skyldes en rekke oppgaver som blir dyrere.  Sosiale tjenester og bemannings- og pedagognorm i barnehagene er eksempler på økte utgifter som må dekkes av frie inntekter.

En stor del av de økte utgiftene på grunn av endringer i befolkningens sammensetning må også dekkes av frie inntekter.

Dessuten reduseres noen inntekter til kommunene, som kommunal skatt.

Unios beregninger viser at det på flere områder blir store merutgifter for kommunene, som må dekkes inn av frie inntekter neste år.

Kommunesektorens økonomiske handlingsrom 2021*.

Milliarder kroner.

Regj: Økning i frie inntekter2,0 mrd.
Regj: Demografikostnader som må dekkes innenfor de frie inntektene-1,1 mrd.
Regj: Barn og psykisk helse-0,1 mrd.
Regj: Nullutslippsløsning ferger og båter-0,1 mrd.
Regjeringen: «Netto» økonomisk handlingsrom fri inntekter0,7 mrd.
 

Andre økte utgifter og reduserte inntekter:

Økte pensjonskostnader ut over deflator-0,6 mrd.
Bemannings- og pedagognorm barnehager-0,4 mrd.
Innstramming toppfinansiering av ressurskrevende brukere reduseres-0,3 mrd.
Nullutslippsløsninger ferger og båter, ut over regjeringens forslag-0,4 mrd.
Eiendomsskatt, redusert makssats fra 5 til 4 promille-0,4 mrd.
Vedlikehold av fylkesveier-0,5 mrd.
Aktivitetsplikt sosialhjelpsmottakere-0,2 mrd.
Netto økonomisk handlingsrom frie inntekter-2,1 mrd.

*Sammenliknet med inntekter i 2020, anslått i RNB, revidert nasjonalbudsjett som kom før sommeren.

 

For å kunne utføre nødvendige tjenester, mener Unio inntektene til kommunene må økes betraktelig, i forhold til regjeringens forslag, med minst 3 milliarder kroner neste år.