Forslaget om krisepakke for bedrifter og selvstendig næringsdrivende

– Bedriftspakka gir støtte til å dekke faste utgifter som eksempelvis husleie. I denne omgang er dette gode nyheter for fysioterapeuter og andre som har fått pålegg fra myndighetene om å stenge virksomheten, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Regjeringens forslag legges fram i dag. Det innebærer at selskap og selvstendige med minst 30 prosent salgssvikt kan få kompensasjon for deler av de faste kostnadene. Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets «uunngåelige» faste kostnader og hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten.

Alle selskapsformer

Den varslede støttepakken for bedriftene vil gjelde alle selskapsformer, også selvstendig næringsdrivende og enkeltpersonsforetak der disse er «vedkommendes hovedaktivitet». Statsstøtteregelverket gjør at alle selskapsformer må stilles likt.

For selvstendig næringsdrivende kommer denne «bedriftspakka» i tillegg til de ordninger for inntektssikring de selvstendige får, i forhold til diskusjonen i forbindelse med regelverket for permittering av arbeidstakere.

Gjelder til juni

Ordningen vil gjelde for mars–mai i denne omgang. Regjeringen stiller ingen krav om at de som kan motta støtte ikke skal utbetale utbytte, her har deler av opposisjonen på Stortinget allerede kritisert forslaget.

En enkel formel vil ligge til grunn for kompensasjonen:

Støttebeløp = Reduksjon i omsetning x (uunngåelig faste kostnader – egenandel) x justeringsfaktor

Eksempel på selvstendig næringsdrivende som i april vil ha en omsetningssvikt på 80 prosent sammenliknet med april i fjor og der de uunngåelig faste kostnadene i april er 35 000 kroner:

Støttebeløp = 80 prosent x 35 000 kroner x 90 prosent = 25 200 kroner

Mest til dem som ble pålagt å stenge

Justeringsfaktoren er 90 prosent for dem som ble pålagt av myndighetene å stenge virksomhetene, 80 prosent for alle andre.

Forslaget stiller ingen krav til huseiere, gårdeiere og andre som innkrever leieinntekter. Finansministeren sa imidlertid under pressekonferansen 2. april at «justeringsfaktorene på henholdsvis 90 prosent og 80 prosent er et tydelig signal» til utleierne. Også her vil det nok bli dragkamp på Stortinget.

  • Graden av omsetningsfall beregnes som forskjellen mellom omsetningen i mars i år med mars i 2019, og tilsvarende for april og mai.
  • Uunngåelig faste utgifter er blant annet husleie, lys og varme, vann og avløp, forsikring, leie av utstyr og transportmidler, samt netto rentekostnader. En forskrift vil utdype.
  • Det er ingen egenandel for myndighetsstengte virksomheter, 10 000 kroner for andre.
  • Justeringsfaktoren er 90 prosent for myndighetsstengte virksomheter og 80 prosent for andre. Det innebærer f.eks. at en fysioterapeut maks kan få 90 prosent av faste kostnader dekket selv om reduksjonen i omsetning er 100 prosent.

Øvrige krav

  • Det må dokumenteres et omsetningsfall på minst 30 prosent for å komme inn under ordningen (minst 20 prosent for mars).
  • Minstegrensen for utbetaling foreslås til 5000 kroner.
  • Øvre grense for støtte settes til 30 mill. kroner.
  • Det tas forbehold om godkjenning av ESA.

Disse omfattes ikke

En rekke næringer omfattes ikke av ordningen.

Finansnæringen, olje og gass, produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning, foretak som har egne støtteordninger som private barnehager og flyselskap, foretak uten ansatte (unntatt enkeltmannsforetak der virksomheten er innehavers hovedinntektskilde) og foretak som er uten aktivitet eller er under konkursbehandling.

Utbetaling vil foretas etterskuddsvis hver måned, for mars i andre halvdel av april (når ordningen er på plass), for april i første halvdel av mai osv. Det blir automatiserte kontroller og registre skal kryssjekkes. Søkere får klare dokumentasjonskrav.

Ordningen skal forvaltes av skatteetaten.