Kutt i støtten for unge på arbeids- og avklaringspenger

Unio støtter regjeringens forslag om en forsterket oppfølging av unge som mottar arbeids- og avklaringspenger. – En tett og god oppfølging er svært viktig for at unge med nedsatt helse og arbeidsevne skal komme inn i arbeid eller utdanning. Men vi er uenig med regjeringen i at et kutt i en allerede lav stønad vil bidra til å nå målet, sier Henrik Dahle, fagsjef og advokat i Unio.

Unio deltok i dag i Arbeids- og sosialkomiteens høring om statsbudsjettet for 2020.

Regjeringen foreslår at minsteytelsen for arbeidsavklaringspenger til nye mottakere under 25 år reduseres fra 2 G til 2/3 av 2 G fra 1. februar 2020 (fra om lag 190 000 kroner til 130 000 årlig).

– Kuttet i inntektssikringen for unge på arbeids- og avklaringspenger skjer samtidig med at regjeringen har invitert partene i arbeidslivet inn i Sysselsettingsutvalget for å diskutere blant annet unge på AAP. Vi mener det er uheldig at regjeringen ikke har tid til å vente på at Sysselsettingsutvalgets del II kan komme med sine løsninger for ungdom som mottar inntektssikringer. Det er heller ikke i tråd med hvordan vi bør utøve trepartssamarbeidet, sier Dahle.

Unio mener forslaget bør konsekvenssutredes bedre.

– Dette er sårbare unge, med sammensatte helseutfordringer og nedsatt arbeidsevne. Man skjærer alle over én kam, uavhengig om hvor syke de er, om de bor hjemme eller borte, eller hva slags livssituasjon de ellers er i, uttaler Dale, og fortsetter:

– Vi mener også at det er en stor sjanse for at kuttet ikke fører til at flere kommer i jobb, men derimot skyves over mot ytterligere sosialhjelp, og på sikt kanskje også over på uføretrygd.

Regjeringens arbeidslivspakke

Regjeringen foreslår en arbeidslivspakke på 25 millioner kroner for å møte utfordringene i arbeidslivet knyttet til useriøse arbeidsforhold og arbeidslivskriminalitet, varsling og sikkerhet på norsk sokkel. Arbeidslivspakken er bra, men ikke tilstrekkelig, mener Dahle.

– Vi vil særlig å løfte frem at det er for lite penger til Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet har fått og får flere oppgaver, blant annet har de nå hovedansvaret for satsingen på forebyggende arbeidsmiljø. Samtidig skal de bidra sterkt inn i regjeringens arbeid mot arbeidslivskriminalitet, og vil sannsynligvis få flere oppgaver knyttet til innleie i bemanningsbransjen. Da mener vi de seks millionene som er satt av blir for lite.

Varslervernet

Tre millioner kroner av arbeidslivspakken er knyttet til en nemndsløsning for saker om gjengjeld etter varsling.

– Unio er opptatt av å styrke varslervernet, og vi er veldig positive til at det nå kommer et lavterskeltilbud, i form av en nemndsløsning. Det må legges til rette for at arbeidstakere som opplever kritikkverdige forhold på arbeidsplassen skal tørre å varsle uten å bli utsatt for gjengjeldelse. Vi tror at regjeringen undervurderer antall saker i et oppstartsår, og at det er behov for ytterligere midler, mer enn de tre millionene regjeringen foreslår, avslutter fagsjef og advokat Henrik Dahle.