Statsbudsjettet 2020: Kommunene må styrkes

Fordi stadig flere kommuner oppfyller bemanningsnormen i barnehagen, foreslår regjeringen å trappe ned det midlertidige tilskuddet. – Det er bra at lærernormen finansieres, men det mangler penger til å sikre barnehagene nok og kvalifisert bemanning, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Regjeringen foreslår i sitt forslag til statsbudsjett neste år at de frie inntektene øker med 1,3 milliarder kroner. Det tilsvarer en realvekst på 0,3 pst. Innenfor veksten i de frie inntektene foreslår regjeringen at 400 mill. kroner skal brukes på tidlig innsats i skolen og 150 mill. kroner på rusfeltet.

Det innebærer at videre satsing på skole og helse, habilitering og rehabilitering, barn og unges psykiske helse, underfinansierte reformer som barnehage, toppfinansiering av ressurskrevende tjenester eller vedlikehold av fylkesveier i dårlig forfatning må prioriteres innenfor en ramme på 300 millioner kroner totalt.

De øremerkede inntektene øker derimot med 1,4 mrd. kroner. De viktigste satsingene er til kollektivtrafikk og støtte til å opprette flere, heldøgns omsorgsplasser.

Regjeringen møter utfordringene med feil medisin

Regjeringens «Leve hele livet» skal være en kvalitetsreform for eldre. – I forslaget til statsbudsjett tilføres ikke reformen nødvendige ressurser, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Derimot satser regjeringen stort på heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsboliger.

– Dette er ikke bærekraftig over tid, når vi vet de store utfordringer vi står ovenfor de nærmeste årene, sier Unio-lederen.

Etterlyser kunnskapsbasert innsats

Vi etterlyser et mer kunnskapsbasert grunnlag for regjeringens prioriteringer – innsats som sikrer at eldre kan bo hjemme lengst mulig, er for eksempel langt mer fremtidsrettet. For å få til dette, er rehabilitering, forebyggende hjemmebesøk, tilrettelegging av boliger og aldersvennlige samfunn hensiktsmessige tilnærminger.

Flere eldre, behov for mer avansert helsehjelp og raskere utskriving fra sykehus.

Det er virkeligheten, når statsbudsjettet for neste år legges frem.

Større behov i helse

– Regjeringen må nå slutte med underfinansiering og gi folket de helsetjenestene de har behov for, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

De økonomiske rammene for sykehusene og veksten i de frie inntektene til kommunene må økes betydelig mer enn regjeringens forslag for å møte pasientenes behov, sikre en bedre bemanning og utvikle helse og omsorgstjenestene, mener Unio.

God satsing på IKT i helse

Det som er bra på helseområdet er at IKT-satsingen i helse- og omsorgstjenesten styrkes betraktelig. Penger kommer til drift og vedlikehold av nasjonale e-helseløsninger i kommuner og helseforetak, det skal etableres et standardisert språk for elektroniske journalsystemer, og helsedata blir lettere tilgjengelig.