Vekst i frie inntekter i kommunene

– Regjeringens forslag for kommuneøkonomien i 2020 er stramt, men regjeringen legger denne gangen ingen føringer på hva kommunene skal prioritere innenfor veksten i de frie inntektene, sier Unio-leder Ragnhild Lied om opplegget for kommuneøkonomien neste år.

Kommuneproposisjonen for 2020 varsler en beskjeden realvekst i de frie inntektene for kommunesektoren på mellom 1 og 2 milliarder kroner.

Demografikostnadene ventes å øke med 0,9 milliarder kroner innenfor de tjenestene som finansieres av de frie inntektene. Det sier noe om hva det vil koste å videreføre nivået på sentrale tjenester når befolkningen endres, for eksempel at befolkningen blir eldre når flere lever lengre.

Pensjonskostnadene, ut over det som dekkes av den kommunale deflator, ventes å gå ned med 450 millioner kroner.

– Ifølge regjeringens forslag må forbedringer i det kommunale tjenestetilbudet innenfor kjerneområdene utdanning, helse og omsorg prioriteres innenfor rammer på ½ –1½ milliarder kroner, sier Unio-lederen.

Unio har bedt om at de frie inntektene økes med minst 3 milliarder kroner ut over det som følger av den demografiske behovsveksten, for at kommunesektoren skal klare å opprettholde og bedre tilbudet på utdanning, helse og omsorg.

Andre oppgaver kommunene bruker mye penger på, er videre satsing på rusfeltet, habilitering og rehabilitering, barn og unges psykiske helse, toppfinansiering av ressurskrevende tjenester og vedlikehold av fylkesveier, blant annet.

Regjeringen legger fram sine forslag for kommuneøkonomien neste år, samtidig med forslaget til Revidert budsjett for 2019.

Les Unios kommentarer til Revidert budsjett 2019 og Kommuneproposisjonen 2020 her