Høring – Delt pensjonsgrunnlag, endringer i lov om SPK mv.

Unio har gitt høringssvar på Arbeids- og inkluderingsdepartementets forslag til endringer i lov om Statens pensjonskasse og lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og tilhørende forskrifter (delt pensjonsgrunnlag).

Unio registrerer at Arbeids- og inkluderingsdepartementet med dette forslaget foreslår å omgå en kjennelse fra Trygderetten i 2021 (TRR-2021-1001).

Saken gjelder de som omfattes av «gammel brutto» og sluttlønnsordningen, og dreier seg om hvilket pensjonsgrunnlag som skal legges til grunn når en arbeidstaker tidligere i karrieren har hatt høyere lønn enn den sluttlønn han har ved pensjonering. Formålet med bestemmelsen om «delt pensjonsgrunnlag» er at sluttlønnsprinsippet ikke skal ramme arbeidstaker urimelig når det har vært en lønnsnedgang i løpet av karrieren.

Les Unios høringssvar