Behov for bedre psykososialt regelverk i arbeidslivet

Unio og medlemsforbundene har sendt brev til regjeringen om behovet for bedre psykososialt regelverk i arbeidslivet.

Det norske arbeidsmiljøet rangeres i verdenstoppen, men når det kommer til reguleringer av det psykososiale arbeidsmiljøet henger vi etter mange land, blant annet våre naboer Sverige og Danmark, som har utviklet et godt og fremtidsrettet regelverk for det psykososiale arbeidsmiljøfeltet.

Unio mener en bedre regulering av det psykososiale arbeidsmiljøet vil kunne bidra til å forbedre arbeidshelsen, redusere sykefraværet, og bidra til økt produktivitet i arbeidslivet.

Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter handler i dag i stor grad om den tradisjonelle HMS-tenkningen, der sikkerhet og målet om færrest mulige fysiske skader og ulykker er i fokus. Vi mener at det må innføres en bestemmelse i arbeidsmiljøloven som definerer og beskriver risikobildet knyttet til det psykososiale arbeidsmiljøet.

Unio ber derfor regjeringen om å intensivere arbeidet med å få etablert en egen forskrift og en oppdatert bestemmelse i arbeidsmiljøloven om det psykososiale arbeidsmiljøet. Dette vil ikke bare bidra til å bedre forståelsen og håndteringen av psykososiale risikofaktorer, men også fremme et helsefremmende arbeidsliv med lavere frafall og et mer produktivt arbeidsliv.

Unio har nylig gjennomført en omfattende undersøkelse blant lærere, sykepleiere, politi og fysioterapeuter om emosjonelle belastninger i yrker som arbeider med og for mennesker. Resultatene viser tydelig at dette er et svært relevant tema som i liten grad er en del av det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i virksomhetene. Resultatene blir omtalt på Unios temasider om emosjonelle krav i yrker som jobber med mennesker.

Les brevet til regjeringen ved arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna i sin helhet