Unios budsjettkrav 2024

Unio krever mer penger til kommunene, økt fokus på å forebygge fremfor å reparere og større satsning på sivil beredskap, forskning og høyere utdanning. Det er hovedbudskapet i Unios kommentarer til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024.

 

Det er behov for å styrke kommuneøkonomien mer enn det legges opp til i budsjettforslaget.

– Utfordringene med å rekruttere og beholde nok kvalifisert arbeidskraft med høyere utdanning til å levere et godt utdannings- og helsetilbud til befolkningen må tas på alvor, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Den lønnsomme forebyggingen

Helsefremming, forebygging, habilitering og rehabilitering vil dempe det økende presset på et hardt belastet helsevesen. Forebyggingsperspektivet må styrkes kraftig og gis økonomisk handlingsrom i flere sektorer.

– Budsjettet legger mer vekt på å reparere enn å forebygge, sier Unio-leder Ragnhild Lied. Helsefremming, forebygging, habilitering og rehabilitering kan dempe utgiftsveksten for samfunnet. Foto: Helene Moe Slinning / Unio

– Budsjettet legger mer vekt på å reparere enn å forebygge, sier Lied. Forebygging kan redusere behovet for dyrere behandling og redusere de samfunnsøkonomiske kostnadene av sykefravær, for tidlig frafall fra arbeidslivet, forhindre utenforskap og forebygge fysisk og psykisk uhelse hos barn og unge.

Totalberedskap nødvendig

Regjeringen legger opp til en kraftig satsning på Forsvaret for å styrke beredskapen. Men Forsvaret kan ikke sikre god beredskap alene.

– For å få en god totalberedskap er det behov for en tilsvarende satsning på den sivile beredskapen, herunder politiet og helsevesenet, sier Lied.

Reverser kutt i forskning og høyere utdanning

Kunnskap og kompetanse er viktigere enn noen gang. Unio mener det må satses mer langt mer ambisiøst på høyere utdanning enn det regjeringen legger opp til i neste års budsjett.

– De foreslåtte kuttene i basisfinansieringen av universitets- og høyskolesektoren må reverseres, sier Unio-lederen.

Bra om bærekraft og klima

Det er positivt at regjeringen har lagt fram en mer gjennomarbeidet Klimastatus og -plan.

– Unio støtter prinsippet om at forurenser skal betale, og vi mener økonomiske virkemidler må brukes i større grad i klimakampen, sier Lied.

CO2-avgiften må omfatte alle aktiviteter i ikke-kvotepliktig sektor, og den må økes årlig slik at den minst når opp i 2000 kroner per tonn i 2030.

 

Les mer om Unios kommentarer til statsbudsjettet her

Kort sammendrag av Unios kommentarer til statsbudsjettet