– Si din mening om arbeidsmiljøet!

– Medlemmer i Unio-forbundene kommer til, ved å svare på undersøkelsen forbundene sender ut, å være en viktig del av et helt nytt og forsterket kunnskapsgrunnlag. Innsikten om emosjonelle belastninger i yrker som jobber med mennesker blir viktig for forbundene og Unio. Svarene skal brukes til å utvikle enda bedre forslag til beslutningstakere. For å få et fullt forsvarlig arbeidsmiljø må mange virksomheter forsterke og forbedre arbeidsmiljøet, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

 

Det er nybrottsarbeid for arbeidsmiljøet.

Når titusenvis av medlemmer i Unio-forbund får invitasjon til å svare på spørsmål om jobben sin, er det viktig at de griper anledningen.

På oppdrag fra Unio forsker SINTEF på emosjonelle krav og belastninger for mennesker som jobber med mennesker i 2023. Prosjektet skal gi et grundig og forskningsbasert kunnskapsgrunnlag som mangler i dag.

– Det trengs nytt og forsterket kunnskapsgrunnlag. I Framtidas arbeidsmiljø handler det både om forebygging mot langtidssykefravær og frafall fra yrker. Da trengs det både en bedre, framtidig regulering og nye tiltak, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

“Dette er et veldig bra spørreskjema og mange relevante og gode spørsmål. Jeg tror spørreundersøkelsen vil vise hvor utrolig lite fokus det et på dette temaet.” Politiet

Vi får tilbake viktig kunnskap for å oppnå et fullt, forsvarlig arbeidsmiljø, i følge PF. Illustrasjonsfoto: Politiforum

Det er behov for bedre organisatoriske rammer som gir mulighet og handlingsrom til å lære seg og håndtere og mestre emosjonelle krav, mener Unio.

“Kunnskapen vil også være viktig for det videre arbeidet på veien mot et fullt, forsvarlig og helsefremmende arbeidsmiljø for medlemmene”, skriver PF om undersøkelsen på på sine hjemmesider.

Høye, emosjonelle krav i mange yrker

Emosjonelle krav som følge av relasjoner er integrert og naturlig del av arbeidet i mange yrker. Unio vil løfte temaet.

 

Det er en viktig undersøkelse å svare på, i følge lærerne. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

“Så spennende og stor undersøkelse ja. Viktig! Det var en intens undersøkelse å svare på.” Lærerne og barnehagelærerne

I våre rekker er det mange yrkesgrupper som har en arbeidshverdag preget av ulike psykososiale krav og belastninger. Det handler om hva som kan skje i møte med elever, studenter, foreldre, pasienter, klienter, kunder eller publikum generelt.

 

Sykepleiere oppfordres til å delta i undersøkelsen om emosjonelle belastninger.  Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

“Jeg synes undersøkelsen virker forståelig og enkel å svare på. Mye er relevant for sykepleiere!” Sykepleierne

Kan gi langtidsfravær og for tidlig frafall fra yrker

Emosjonelle krav i arbeidet er ikke i seg selv negativt for ansattes helse og velvære. Å hjelpe andre og ha betydning for andres utvikling, liv og livssituasjoner, kan være svært meningsfullt, givende og positivt for ansattes helse. Det er ofte grunnen til at man valgte et slikt yrke.

“Jeg synes spørreskjemaet var veldig treffende for meg som fysioterapeut med mange bevisstgjørende spørsmål”. Fysioterapeutene

Fysioterapeuter er en av yrkesgruppene som er med i den kvalitative undersøkelsen fra SINTEF. De andre er barnehagelærere, lærere, sykepleiere og politi. Foto: Bo Mathisen/ NFF

Men nettopp det å hjelpe andre, være i relasjon til andre mennesker og ta inn over seg deres følelser og livssituasjoner kan også være svært krevende. Det kan gi stor belastning og uhelse. Og her ligger det motsetningsfylte i de emosjonelle og relasjonelle egenskapene ved jobben. Det er den givende og meningsfulle karakteren i arbeidet som også er opphavet til det som kan oppleves som krevende og belastende.

NSF har sendt undersøkelsen ut til 27 000 sykepleiere. Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen sier til NSF.no at det er viktig at den emosjonelle delen av sykepleieryrket løftes i debatten.

I overkant av 8 000 medlemmer i Norsk Fysioterapeut forbund er også invitert til å delta. NFF håper du som blir invitert, vil delta i undersøkelsen, og slik bidra til at forhold knyttet til fysioterapeuters yrkesutøvelse og arbeidshverdag blir godt representert i forskningsprosjektets datagrunnlag.

Kunnskapsløft for innbyggernes beste

Seniorforsker Marte Pettersen Buvik leder prosjektet Emosjonelle belastninger i SINTEF. Foto: Unio / Hedvig Bjørgum

Kunnskapen fra forskningsprosjektet vil være en forsterkning i Unios arbeid med å ruste opp politikken for arbeidsmiljø. Henrik Dahle er fagsjef for arbeidsliv i Unio. Han mener det er stort behov for mer kunnskap og bedre verktøy.

– Bedre arbeidsmiljø kan hindre frafall og rekruttere flere til å jobbe lengre i samfunnsviktige yrker, sier han. Det er bra for innbyggerne, som trenger tjenestene. I dag er det mangel på ansatte med kompetanse i mange jobber som er avgjørende for innbyggernes velferd.

Unio står sentralt i utviklingen av et felles språk, ny lovregulering og flere verktøy på området.

SINTEF-Prosjektet pågår i 2023 og består av tre hoveddeler. Les mer om det her: Fremtidens arbeidsmiljø – Emosjonelle krav på dagsordenen (fremtidensarbeidsmiljo.no)